Investori raha hoitakse turvaliselt pangakontol, mis seisab eraldi Bulkestate
pangakontost. Eraldiseisval pangakontol olevaid vahendeid ei loeta Bulkestate’ile
kuuluvaks. Kui raha kogumise/ühisrahastamise projekt ebaõnnestub ja investeeringu
eesmärk ei ole saavutatud, siis investorid ei kannata mingit kahju.

Kuigi teeme kõike endast oleneva, et kaitsta oma klientide investeeringuid ja nende
tulusust, iga investeerimisprojektiga siiski kaasnevad riskid, mis võivad mõjutada
vastava kinnisvara projekti toimimist ning põhjustada investeeringu osalist või
täielikku kaotamist. Palun arvestage, et investeeringutest kasumi (sealhulgas
investeeringu põhisumma) saamine ei ole garanteeritud. Mineviku tulemused ei
garanteeri sarnast tulemust tulevikus. Planeeritud investeerimiseesmärke ei pruugita
saavutada. Selle tõttu investorid peaksid iseseisvalt määrama ja analüüsima kõiki iga
investeeringuga seotud riske.

Enne investeerimisotsuse tegemist iga investor peaks hoolikal tutvuma Bulkestate’i
kodulehel avaldatud investeerimisobjektiga seotud informatsiooniga ning vajadusel
konsulteerima finants-, maksu- ja õigusnõustajaga. Kogu Bulkestate’i kodulehel
avaldatud informatsioon on informatiivne ning seda ei saa käsitleda kui investeerimis-
, maksu- või õigusnõuandena. Osa Bulkestate’i kodulehel avaldatud informatsioon
võib olla omandatud kolmandate isikute käest. Kuigi Bulkestate on teinud pingutusi,
et tagada selliste allikate usaldusväärsust, Bulkestate ei võta mingit vastutust sellise
informatsiooni õigsuse ja täielikkuse osas.