Privaatsuspoliitika

1.   Sissejuhatus

1.1.  Käesolev Privaatsuspoliitika annab teile ülevaate füüsiliste isikute (edaspidi nimetatud kui teie) isikuandmete töötlemise kohta veebilehe www.bulkestate.com ja selle alamlehekülgede (edaspidi nimetatud kui Veebileht) külastamisel ja sellel pakutavate teenuste tarbimisel. Veebilehe omanikuks on Bulkestate OÜ (registrikood 14002296, aadress Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn, Eesti, e-post [email protected]; edaspidi nimetatud ka kui meie ja Bulkestate), kes on ka isikuandmete vastutavaks töötlejaks.

1.2.  Käesolevas Privaatsuspoliitikas kasutatavad suurtähega mõisted ja nimed on kasutusel tähenduses, mis on sätestatud Bulkestate’i ostunõuete ja veebilehe kasutamise üldtingimustes, mis reguleerivad Veebilehe kasutust (edaspidi nimetatud kui Tingimused), välja arvatud juhul kui Privaatsuspoliitika on need defineerinud teisti.

1.3.  Isikuandmete hulka kuuluvad mis tahes teid puudutavad andmed (näiteks nimi, kontaktandmed, Veebilehe kasutamisega seotud andmed jne), mida me võime meie kindlasmääratud eesmärkidel kasutada. Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad mis tahes ja kõik tegevused, mida me võime isikuandmetega läbi viia (sealhulgas kogumine, säilitamine, kasutamine, avaldamine jne).

1.4.  Me töötleme isikuandmeid vastavalt oma kohustustele, mis tulenevad asjakohastest Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis kohaldatavatest õigusaktidest, ning järgime õiguspärase ja turvalise isikuandmete töötlemise põhimõtteid.

1.5.  Mis tahes isikuandmete esitamisega Bulkestate’ile Veebilehe Kasutajaks registreerumisel või muul põhjusel, kinnitate te, et olete käesoleva Privaatsuspoliitika läbi lugenud ja sellest aru saanud.

1.6.  Kasutajaks registreerumisel ja Veebilehel pakutavate teenuste kasutamisel nõutavad isikuandmed on vajalikud Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks ning kui te otsustate isikuandmeid mitte esitada, piiratakse Veebilehe kasutamist vastavalt või muutub Veebilehe kasutamine võimatuks. Andmete esitamisega Veebilehel või nende esitamisega Bulkestate’ile mis tahes muul viisil, kinnitate te esitatud andmete õigsuse.

2.   Isikuandmete kategooriad

2.1.  Me töötleme teie poolt meile Veebilehe Kasutajaks registreerumisel ja Veebilehe ning sellel pakutavate teenuste kasutamisel esitatud andmeid. Me võime töödelda ka teie isikuandmeid, mida oleme kogunud kolmandatelt osapooltelt, nagu näiteks valitsusasutused, avalikud registrid. 

2.2.  Bulkestate’i poolt töödeldavate isikuandmete hulka võivad kuuluda järgnevad isikuandmete kategooriad:

2.2.1.  Isikuandmed (nagu näiteks eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, esindusõigused);

2.2.2.  Kasutaja isiku tuvastamiseks kogutud dokumendid ja andmed (nende isikut tõendava dokumendi kujutis, pilt või video nende näost, kujutistel toodud masinloetavate andmete metaandmed, ajatemplid, näokujutistes biomeetrilised andmed);

2.2.3.  Kontaktandmed (nagu näiteks telefoninumber, e-posti aadress);

2.2.4.  Veebilehe kasutamisega seotud andmed (nagu näiteks Kasutajaprofiili andmed, Kasutajatunnus, parool, kell, teie külastusi ja interaktsioone ning teie Veebilehe kasutamise viise puudutavad andmed, suhtlus Bulkestate’iga, Veebilehe kaudu toimuv kirjavahetus, Kasutaja Pangakontoga seotud vajalikud andmed);

2.2.5.  Veebilehel tehtud tehingute andmed (näiteks tahteavaldused, tehingute tegemise korraldused ja lepingudokumendid, Kasutaja Virtuaalkonto andmed ja kontojääk).

3.   Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1.  Enne lepingu sõlmimist nõutud tegevuste teostamine ja teiega Veebilehe kasutamiseks sõlmitud lepingu täitmine on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks järgnevatel eesmärkidel:

3.1.1.  Kasutajaprofiili loomine ja selle seotamine konkreetse ja nõuetekohaselt tuvastatud isikuga, Kasutajaprofiili haldamine ja turvalise Kasutajaprofiilile sisse logimise võimaldamine;

3.1.2.  Teenuste pakkumine Veebilehe kaudu ning Veebilehe eesmärgipärase kasutamise võimaldamine (näiteks tehingute tellimuste täitmine ja sellega seotud kinnitused, tehingute dokumentide ette valmistamine ja säilitamine, Kasutaja Virtuaalkontodel maksete tegemine, aruannete ja ülevaadete kuvamine kasutajale, vajadusel Veebilehe kasutamisega seotud e-kirjade saatmine ning teiega kontakteerumine Veebilehe kasutamisega seotud teemadel.

3.2.  Bulkestate’i õigustatud huvi teostada ja arendada meie majandustegevusi on järgnevatel eesmärkidel isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks:

3.2.1.  Veebilehe kasutajakogemuse parendamine (sealhulgas veatuvastus, andmete analüüsimine, testimine, uurimistöö ja teenuste parendamine ning teie teavitamine muudatustest Veebilehel pakutavates teenustes);

3.2.2.  Turundusega ja Veebilehe ning sellel pakutavate teenuste reklaamimisega seotud tegevused, sealhulgas vastavate sõnumite saatmine;

3.2.3.  Finants- ja statistilise analüüsi teostamine;

3.2.4.  Isikutuvastus ja hoolsusmeetmed pettuse, rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamiseks;

3.2.5.  Kui see on vajalik ja määral, mil see on vajalik, õiguslike nõuete teostamiseks või kaitsmiseks kas kohtumenetlustes või haldusmenetlustes või kohtuvälistes menetlustes.

3.3.  Teie selgesõnalise nõusoleku alusel töötleme Kasutajate esmakordsel isikutuvastusel näokujutiste biomeetrilisi andmeid. Biomeetrilisi andmeid töötleb Onfido Limited (kes on Bulkestate’i poolt volitatud isikuandmete töötleja) vastavalt Onfido Privaatsuspoliitikas kirjeldatule: https://onfido.com/privacy/. Nõusoleku saate mis tahes ajahetkel tagasi võtta, võttes meiega ühendust vastavalt Privaatsuspoliitika punkti 9 sätetele, kuid nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Palun võtke arvesse, et ilma biomeetriliste andmete töötlemiseks antud nõusolekuta ei ole võimalik lõpetada veebipõhist registreerumist. Sellisel juhul on teil võimalik registreeruda Bulkestate’i kontoris kohapeal  (aadress on toodud Privaatsuspoliitika punktis 9).

3.4.  Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on nõutud kohaldatavate õigusaktidega, või nii kaua, kui see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud andmetöötluse eesmärkidel. Selleks, et saada detailsemat infot andmete säilitamise perioodide kohta, võtke meiega ühendust vastavalt Privaatsuspoliitika punktis 9 toodule.

4.   Isikuandmete vastuvõtjad

4.1.  Bulkestate avaldab teie isikuandmeid mis tahes kolmandale osapoolele ainult vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele.

4.2.  Me võime teie isikuandmeid avaldada järgnevatele vastuvõtjate kategooriatele:

4.2.1.  Bulkestate’i ja Bulkestate’iga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvate üksuste volitatud töötajatele Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel ja viisidel;

4.2.2.  Andmetöötlejatele, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel nende poolt Bulkestate’ile pakutavate teenuste kontekstis ja kes on meie poolt volitatud teie isikuandmeid töötlema ainult käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel ja viisidel (näiteks isikutuvastusteenuste, andmete säilitamise teenuste ja IT teenuste pakkujad);

4.2.3.  Kolmandate osapoolte vastutavatele andmetöötlejatele juhul kui ja ulatuses milles nad on seaduslikult õigustatud vastu võtma kindlaid isikuandmeid vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele (pangad, valitsusasutused, õiguskaitseorganid ja järelevalveasutused, teadusasutused) või nende poolt Bulkestate’ile pakutavate teenuste kontekstis ja milles nad on kohustunud säilitama isikuandmete konfidentsiaalsust (näiteks konsultandid) või milles on isikuandmeid tarvis avaldada meie õiguslike huvide või nõuete kaitsmiseks;

4.2.4.  Teie poolt Veebilehe kaudu sõlmitud mis tahes lepingute teisele osapoolele ja, kui see on asjakohane, isikule, kes võtab sellisest lepingust tuleneva nõude üle, ja ka vajadusel julgestustöötajatele.

4.3.  Me edastame teie isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda ainult juhtudel, mis on toodud andmekaitse üldmääruse artiklis 49.

5.   Teie andmetöötlusega seotud õiguste teostamine

5.1.  Kui te soovite kasutada oma järgmisi õigusi andmesubjektina, võtke palun meiega ühendust e-posti aadressil [email protected]:

5.1.1.  Saada infot selle kohta, kas ja milliseid isikuandmeid ning kuidas me Veebilehel pakutavate teenuste raames töötleme;

5.1.2.  Nõuda oma isikuandmete parandamist, muutmist või täiendamist juhul, kui teie andmed on väärad, ebatäielikud või ebapiisavad;

5.1.3.  Nõuda oma isikuandmete kustutamist (kustutamine on eelkõige võimalik näiteks juhul, kui me ei vaja teie isikuandmeid enam Privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel seoses andmetega, mida oleme kogunud või töödelnud muudel viisidel, teie isikuandmeid töödeldakse Bulkestate’i poolt teie nõusoleku alusel ning te olete oma nõusoleku tagasi võtnud, te olete esitanud vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise vastu ning puuduvad olulised õiguslikud põhjused andmete töötlemiseks, või kui teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult);

5.1.4.  Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise vastu otseturunduse eesmärkidel või teie isikuandmete töötlemise vastu konkreetses olukorras, kui selline töötlemine põhineb Bulkestate’i õigustatud huvil;

5.1.5.  Piirata oma isikuandmete töötlemist (kui te olete esitanud vastuväite andmete täpsusele, me ei vaja teie andmeid töötlemise eesmärkidel ning kui te ei ole huvitatud oma andmete kustutamisest või olete esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemise vastu);

5.1.6.  Paluda oma isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale andmetöötlejale vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele;

5.1.7.  Tagasi võtta oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel (nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta nõusolekul põhineva töötlemise, mis toimus enne nõusoleku tagasi võtmist, õiguspärasust); või

5.1.8.  Väljendada muid soove või esitada muid väiteid või taotlusi seoses teie isikuandmete töötlemisega või kui vajate andmete kohta lisainfot.

5.2.  Palun võtke arvesse, et ülaltoodud õigused ei ole piiramatud ning kindlatel juhtudel võivad teiste isikute õigused või Bulkestate’i õigustatud huvid ja/või kohustused piirata teie õiguste teostamist. Me püüdleme selle poole, et töödelda isikuandmeid seaduspärasel ja läbipaistval viisil, austades samas andmesubjekti õigusi. Kui te peaksite aga leidma, et me oleme teie isikuandmeid töödelnud ebaseaduslikul viisil või rikkunud teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega, palun teavitage meid sellest e-kirjaga punktis 9 toodud aadressil. Te võite esitada ka kaebuse Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (e-posti aadress: [email protected]).

5.3.  Veebileht võib aeg-ajalt sisaldada linke kolmandate osapoolte veebilehtedele ja veebilehtedelt. Palun võtke arvesse, et neil veebilehtedel ja mis tahes teenustel, mis on nende veebilehtede kaudu kättesaadavad, võivad olla oma privaatsuspoliitikad ja me ei võta mis tahes vastutust nende poliitikate eest ega mis tahes isikuandmete eest, mida võidakse nende veebilehtede või teenuste kaudu koguda. Palun vaadake need poliitikad üle enne, kui esitate mis tahes isikuandmeid nendele veebilehtedele või kasutate nende teenuseid.

6.   Turvalisus

6.1.  Me rakendame piisavaid administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku, ebaseadusliku või volitamata hävitamise, kaotamise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise ja muu ebaseadusliku kasutamise eest.

6.2.  Meie ja meie teenusepakkujate poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad ligi ainult meie töötajad ja meie teenusepakkujate töötajad, kes vajavad isikuandmeid selleks, et täita oma kohustusi, mis on seotud käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidega, ja kes on isikuandmete töötlemisel kohustatud täitma konfidentsiaalsuskohustust, kohaldatavate andmekaitset reguleerivate õigusaktide sätteid ja käesolevat Privaatsuspoliitikat.

6.3.  Me testime oma süsteeme regulaarselt, et veenduda meie turvameetmed ajakohasuses. Rakendatavaid turvameetmeid vaadatakse aeg-ajalt üle vastavalt õiguslikele ja tehnilistele arengutele.

6.4.  Andmete edastamine interneti teel ei ole täiesti turvaline. Kuigi me anname endast parima, et teie isikuandmeid kaitsta, ei saa me tagada Veebilehele edastatud andmete turvalisust. Kui oleme andmed kätte saanud, kasutame rangeid protseduure ja turvameetmeid, et puuda ennetada volitamata ligipääsu.

7.   Küpsiste ja muude veebipõhiste tehnoloogiate kasutamine

7.1.  Küpsis on väike andmefail, mis salvestatakse automaatselt teie seadmes veebilehitseja kaudu ajal, mil te kasutate veebilehitsejat. Küpsiste hulka kuuluvad konkreetse veebilehe kasutaja ja konkreetse veebilehe kohta käivad spetsiifilised andmed. Küpsised aitavad teil ennast veebilehel tuvastada ja võimaldavad teil kasutada konkreetse veebilehe mitmesuguseid funktsioone, näiteks kasutab veebileht küpsiseid, et pidada meeles teie eelistusi, seadeid, kasutusharjumusi, koguda andmeid veebilehe külastamise kohta jne. Bulkestate kasutab samal eesmärgil Kohalikke Salvestusobjekte.

7.2.  Veebilehe külastamisel avaneb veebilehel hüpikaken, mis teavitab teid küpsiste kasutamisest ja küsib teie nõusolekut. Kui te ei luba küpsiste kasutamist, siis kasutatakse ainult tehnilisi küpsiseid, mis on rangelt vajalikud Veebilehe kasutamiseks.

7.3.  Küpsiste lubamisest keeldumine võib vähendada teie kasutajakogemuse kvaliteeti ja teil võib puududa ligipääs mõningatele meie poolt pakutavatele teenustele.

7.4.  Bulkestate kasutab Veeblehel järgnevaid küpsiseid ja Kohalikke Salvestusobjekte:

Nimi

Eesmärk

Kehtivusaeg

Bulkestate’i küpsised ja Kohalikud Salvestusobjektid

 

cookie_closed

Salvestab kasutaja küpsiste kasutamisega nõusoleku.

1 aasta

ignoreSubscribe

Salvestab kasutaja valiku, et tellimise osa tuleb eirata.

1 aasta

show_balance

Salvestab kasutaja valiku, mis määrab, kas kontojääki tuleb näidata.

1 aasta

new_profile_opened

Salvestab selle, et uute profiiliosade tuur on nähtud (uusi väärtusi ei salvestata).

10 aastat

Kolmandate osapoolte küpsised

 

_ga

Kasutatakse selleks, et eristada unikaalseid külastajaid, määrates neile suvalise numbri, mis toimib tuvastina. Seda infot on tarvis selleks, et analüüsida veebilehe külastatavust, huvi erineva sisu vastu ja muud.

2 aastat

_gid

Kasutatakse igal visiidil unikaalsete väärtuste uuendamiseks.

1 päev

_fbp

See küpsis on määratud Facebooki poolt, et esitada reklaame, kui külastaja külastab pärast käesolevat veebilehte Facebooki või Facebooki reklaame kasutavat digitaalset platvormi.

2 kuud

 

fr

Küpsis on määratud Facebooki poolt, et näidata kasutajatele asjakohaseid reklaame ning mõõta ja parendada reklaame. Küpsis jälgib ka kasutaja käitumist veebis, lehekülgedel millel on Facebooki piksel või Facebooki sotsiaalne plugin.

2 kuud

 

_gat

Kasutatakse vajalike päringute hulga piiramiseks.

10 minutit

 

8.   Privaatsuspoliitika muudatused

Käesolev Privaatsuspoliitika kehtib alates 22.07.2020. Privaatsuspoliitika muudatuste korral jõustuvad muudatused ja lisandused hetkest, mil uus versioon meie veebilehel avaldatakse. Seega soovitame külastada käesolevat veebilehte regulaarselt, et oleksite kursis uusima infoga selle kohta, kuidas Bulkestate teie isikuandmeid töötleb.

9.   Kontaktandmed

Käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja Bulkestate poolt isikuandmete töötlemisega seotud küsimused, kommentaarid ja päringud on oodatud ja tuleks adresseerida Bulkestate OÜ, Pärnu mnt 22, 10141 Tallinn, Eesti või saata e-postiga [email protected].