BULKESTATE ÜLDTINGIMUSED VEEBILEHE KASUTAMISEKS JA NÕUETE OSTMISEKS

 1.        Kasutatud mõisted ja nende selgitused

Laenuleping

Bulkestate ja Laenusaaja vahel kauglepinguna sõlmitud kokkulepe Laenu andmiseks Laenusaajale.

Auto Invest

Veebilehe funktsioon, mis võimaldab Kasutajal esitada automaatselt Nõude Ostutaotlusi ja omandada Kasutaja poolt määratud tunnustele vastavaid Nõudeid Tingimustes sätestatud korras.

Laen

Tagastamata laenu põhisumma või osa sellest, mis on Laenulepingu alusel Laenusaajale laenatud ja mis Laenulepingu tingimuste kohaselt tuleb Laenusaajal Bulkestate’le tagasi maksta ning mille Bulkestate Nõude Omandajale loovutab.

Laenusaaja

Juriidiline isik, kellega Bulkestate on sõlminud Laenulepingu, mille alusel Bulkestate kohustub laenama teatud rahasumma vastavalt kokkulepitud tingimustele.  

Teenustasu

Hinnakirjas märgitud tasu, mida Kasutaja tasub Bulkestate’le Tingimuste ja/või Loovutuslepingu alusel osutatud teenuste eest.

Bulkestate

Bulkestate OÜ, registrikood 14002296, kes haldab Veebilehte ning loovutab Nõude Omandajale  Nõude.

Bulkestate Konto(d)

Veebilehel märgitud Bulkestate pangakonto(d), kuhu Kasutaja saab kooskõlas Tingimustega kanda raha Veebilehel tehingute tegemiseks ning mida hoitakse Bulkestate varast eraldi.

Flash by BulkestateEriliiki projektid Nõuete ostmiseks, mille raames on Kasutajal võimalus osaleda kaubanduslikus loteriis ja osalejate vahel loositakse välja eelnevalt kindlaks määratud summas rahalisi vahendeid. Kahtluste vältimiseks: Flash by Bulkestate'is osalemine ei mõjuta Kasutaja teisi õiguseid ja kohustusi, mis on seotud Kasutaja poolt ostetud asjakohase Nõudega.

Hinnakiri

Veebilehel märgitud tasud, mida Kasutaja tasub Bulkestate’le Tingimuste ja/või Loovutuslepingu alusel osutatud teenuste eest.

Loovutusleping

Nõude loovutamise leping Bulkestate (Nõude loovutajana) ja Kasutaja (Nõude Omandajana) vahel, mille kohaselt annab Bulkestate Kasutajale (Nõude Omandajale) üle Laenulepingust tuleneva Nõude.

Nõude Omandaja

Kasutaja, kes on ostnud Loovutuslepingu alusel  Bulkestate’lt Nõude, saades Bulkestate asemel Nõude osas võlausaldajaks.

Tööpäev

Mis tahes päev, mil pangad on Eestis avatud, välja arvatud laupäev, pühapäev, rahvus- ja riigipühad.

Tehingu Kinnitus

Loovutuslepingu põhitingimused, mis luuakse Veebilehel automaatselt pärast seda, kui Kasutaja on valinud Nõude ja kinnitanud Nõude Summa.

Kasutaja Pangakonto

Konto, mis on avatud Kasutaja nimel krediidiasutuses, mille suhtes kehtib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus või muust kohalduvast õigusest tulenevad samaväärsed nõuded rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta, välja arvatud juhul kui Bulkestate on aktsepteerinud muud Kasutaja nimel avatud pangakontot.

Kasutaja ID number

Igale Kasutajale määratud ja Kasutajaprofiilil märgitud personaalne number, mille järgi saab Bulkestate Kasutaja identifitseerida. Kasutaja ID numbrit tuleb kasutada Bulkestate Kontole maksete tegemisel.

Kasutajaprofiil

Veebilehel registreeritud Kasutaja tegevusplatvorm, mis luuakse Kasutaja registreerimisel Kasutajale automaatselt ning on Kasutajale ligipääsetav pärast Kasutaja e-posti aadressi ja parooli sisestamist Veebilehele (sisselogimine).

Kasutaja Virtuaalkonto

Virtuaalne konto, mis on Kasutaja nimel avatud Kasutajaprofiilil Veebilehe kaudu tehtavate rahaliste maksete kohta arvepidamiseks.

Kasutaja

Veebilehel kasutajana registreeritud isik.

Leping

Kasutaja ja Bulkestate vahel sõlmitud leping Veebilehe kasutamiseks ja Nõuete ostmiseks, mille osaks on Tingimused.

Minimaalne Nõude Summa

Veebilehel Bulkestate poolt määratud minimaalne Nõude Summa, mille võib Kasutaja osta.

Tagatis

Hüpoteek, mistahes kommertspant, garantii või muu Bulkestate kasuks antud tagatis, mis tagavad Laenulepingust tulenevate Laenusaaja kohustuste täitmist.

Tingimused

Käesolevad Lepingu üldtingimused, mida aeg-ajalt muudetakse ning mis kohalduvad kõikidele Kasutaja poolt Veebilehe vahendusel sõlmitud lepingutele ja tehingutele.

Veebileht

Bulkestate poolt loodud ja hallatavad veebilehed, mis on koondatud domeeninime www.bulkestate.com alla ning mis võimaldavad Kasutajal kasutada erinevaid Bulkestate poolt selle veebilehe kaudu pakutavaid interaktiivseid teenuseid.

Nõude Summa

Laenu või selle osa summa, mille Bulkestate loovutab Nõude Omandajale.

Nõude Ostutaotlus

Veebilehel Kasutaja poolt täidetud taotlus Kasutaja poolt valitud ühe või mitme Nõude ostmiseks (loovutamiseks).

Nõue

Laenulepingust tulenev rahaline nõue, või osa sellest, Laenusaaja vastu, mille Bulkestate (kui algne võlausaldaja) loovutab Nõude Omandajale. Kooskõlas võlaõigusseaduse §-ga 164 võib Nõue koosneda Laenust, Intressist ja muudest kõrvalnõuetest, mis loovutatakse täielikult või osaliselt.

Intress

Laenulepingu alusel arvestatud tasu Laenu kasutamise eest, mille tasub Laenusaaja.

Pooled

Kasutaja ja Bulkestate.

Registreerimistaotlus

Veebilehel vormistatud taotlus Kasutaja poolt Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks.

Lisamõisted, mis on Veebilehel avaldatud andmetes tavapäraselt kasutusel:

LTV (loan-to-value) ehk laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv

 

Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv arvutatakse välja järgnevalt: Laenu põhisumma jagatakse Laenu Tagatiseks oleva vara turuväärtusega.

 

Turuväärtuse määrab kindlaks sertifitseeritud, sõltumatu kinnisvarahindaja.

 

FLTV (future loan-to-value) laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv tulevikus

 

Laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarv tulevikus arvutatakse välja järgnevalt: Laenu põhisumma jagatakse Laenu Tagatiseks oleva vara oodatava turuväärtusega pärast konkreetsete renoveerimistööde ja muude väärtust tõstvate tegevuste elluviimist seoses varaga.

 

Oodatava turuväärtuse määrab kindlaks sertifitseeritud, sõltumatu kinnisvarahindaja vastavalt vara renoveerimise või muutmise plaani alusel.

 

Hüpoteek

 

Registreeritud tagatis, mis koormab Laenuga finantseeritud vara ja annab Bulkestate’ile õiguse Tagatist rakendada vara müügi teel, näiteks oksjoniga (vaata ka väljalunastusõiguse kaotus), et tasuda Laenu eest juhul, kui Laenuvõtja viivitab Laenu tagasimaksetega või ei suuda muul moel täita Laenulepingu tingimusi.

 

Omakapitalilaen

 

Omakapitalilaenud (tuntud ka kui vahefinantseerimislaenud) ei ole tagatud otseselt Laenuga rahastatavale varale seatud hüpoteegiga, vaid muud tüüpi tagatisega või Laenuvõtja poolt antud isiklike tagatistega. Sellised laenud võivad alluda eesõigusnõudega laenu andjatele nagu näiteks pangale, kellel on varale esimese järgu hüpoteek.

 

Antud juhul kasutatakse terminit „omakapitalilaen“ selliste laenude puhul, mille eesmärgiks on omandada kapital, mis täidaks „lünga“ omakapitali investorite ja eelisõigusnõudega laenu vahel.

 

Väljalunastusõiguse kaotus

Õiguslik protsess, mille käigus nõutakse Laenuvõtja, kes on peatanud Laenulepingujärgsete maksete tegemise või ei suuda muul moel Laenulepingu tingimusi täita, sissenõutavaks muutunud kohutused sisse Laenu Tagatiseks oleva kinnisvara ja muude varade müügiga.

 

Vahefinantseerimislaenud

 

Vaata „Omakapitalilaen“.

Isiklik tagatis (käendus)

 

Füüsilise isiku (käendaja) poolt võetud kohustus maksta kolmanda osapoole (võlgnik) poolt võlgnetav summa krediidiandjale juhul, kui võlgnik ei suuda võlgnevust ise tasuda.

 

Ettevõtte tagatis

 

Juriidilise isiku näiteks ettevõtte või organisatsiooni (käendaja) poolt võetud kohustus maksta kolmanda osapoole (võlgnik) poolt võlgnetav summa krediidiandjale juhul, kui võlgnik ei suuda võlgnevust ise tasuda.

 

2. Kasutajaks registreerimine ja Kasutajaprofiili loomine 

2.1. Veebilehte ja sellel pakutavaid teenuseid võivad kasutada ainult registreeritud Kasutajad, kes on sõlminud Bulkestate’ga Lepingu.

2.2. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Lepingu sõlmimiseks peab Kasutaja vastama, ning Kasutaja kinnitab, et ta vastab ka kogu Veebilehe kasutamise ajal, järgnevalt loetletud tingimustele:

2.2.1. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik;

2.2.2. kui Kasutaja on füüsiline isik, peab ta olema vähemalt 18-aastane;

2.2.3. Kasutajal on pangakonto ning tal on õigus seda ja sellel olevaid rahalisi vahendeid (olemasolu korral) kasutada;

2.2.4. Kasutaja suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust ja teda ei ole tunnistatud maksejõuetuks;

2.2.5. Kasutaja ei ole piiratud teovõimega.

2.3. Kasutaja kinnitab, et ta on Registreerimistaotluse esitamise ja Lepingu sõlmimise ajal täielikult õigus- ja teovõimeline ning ta ei ole alkohoolsete, narkootiliste, psühhotroopsete, toksiliste ega muude joovastavate ainete mõju all.

2.4. Kasutaja registreerib end Veebilehel, täites Registreerimistaotluse ja kinnitades Tingimused. Registreerimisel määratakse Kasutajale unikaalne Kasutaja ID number. Pärast registreerimist loob Veebileht Kasutajale automaatselt Kasutajaprofiili.

2.5. Kasutajaprofiilile ligipääsemiseks ja selle kasutamiseks tuvastab Bulkestate Kasutaja e‑posti aadressi ja parooli alusel, mille on Kasutaja määranud enda Kasutajaks registreerimisel või hilisemalt muutnud vastavalt Veebilehel antud juhistele.

2.6. Kui Lepingu sõlminud Kasutaja on juriidiline isik, on Bulkestate’l õigus tuvastada Kasutajana volitatud isik, kelle suhtes on Bulkestate registreerinud esindusõiguse.

2.7. Lepingu sõlmimiseks, Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks ja Nõuete ostmiseks peab Kasutaja teostama Tingimuste 3. peatükis kirjeldatud toimingud, mis võimaldavad Bulkestate’l Kasutaja tuvastada.

2.8. Bulkestate’l on õigus keelduda Veebilehel uue Kasutaja registreerimisest avaldamata keeldumise põhjust.

2.9. Kasutajaprofiil on personaalne ning ainult Kasutajaprofiili omanikul (Kasutaja) on õigus sellele siseneda ja seda kasutada. Kasutaja vastutab selle eest, et kellelgi teisel ei oleks võimalik tema e-posti aadressi, parooli või teisi võimalikke isiku tuvastamise viise tema Kasutajaprofiilile ligipääsemiseks kasutada.

3. Kasutaja tuvastamine ja tehingu kinnitamine

3.1. Bulkestate tuvastab Kasutaja vastavalt Bulkestate sise-eeskirjadele, mille kohaselt peab Kasutaja igal juhul kandma Kasutaja Pangakontolt rahasumma Bulkestate Kontole. Nimetatud juhul tuvastab Bulkestate Kasutaja pangast saadud informatsiooni alusel. Kasutaja on kohustatud eelmainitud makse makseselgitusse märkima oma Kasutaja ID numbri.

3.2. Kasutaja tuvastamiseks võib Bulkestate omal äranägemisel, mistahes ajal, võtta Kasutajaga ühendust ja nõuda Kasutajalt isikusamasuse tõendamiseks lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid Kasutaja tuvastamiseks, samuti teha muudatusi Kasutaja tuvastamisprotsessis.

3.3. Leping Bulkestate ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks ning jõustunuks alates hetkest, kui Kasutaja on kinnitanud Veebilehel käesolevad Tingimused ja Bulkestate on Kasutaja tuvastanud. Bulkestate teavitab Kasutajat Lepingu sõlmimisest, edastades Kasutaja e-posti aadressile vastavasisulise kirjaliku teavituse. Sõlmitud Lepingu ja (kõikide) Loovutuslepingu(te)ga saab Kasutaja tutvuda Kasutajaprofiilil.

3.4. Tingimustes sätestatud korras Registreerimistaotluse esitamise ja rahaliste vahendite Bulkestate Kontole kandmisega kinnitab Kasutaja, et soovib Veebilehte ja sellel pakutavaid teenuseid kooskõlas Lepingu tingimustega kasutada.

3.5. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Kasutajaprofiilile sisse logimiseks peab Kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli. Bulkestate võib omal äranägemisel nõuda ka täiendava informatsiooni esitamist.

3.6. Sisselogimise järgselt Kasutajaprofiili kaudu teostatud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja poolt isiklikult (isegi kui toimingut ei tehtud Kasutaja poolt või tema volitusel). Kõik maksed, maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ning muud dokumendid, mis on Kasutaja poolt peale sisselogimist Veebilehel kinnitatud või esitatud (s.o tehtud Kasutajaprofiili kaudu), on Kasutajale ja Bulkestate’le siduvad.

3.7. Kasutaja parool on konfidentsiaalne ning Kasutaja ja Bulkestate kohustavad seda kolmandatele isikutele mitte avaldama. Kasutaja kohustub hoidma oma parooli turvaliselt ning muutma/uuendama parooli regulaarselt (vähemalt sagedusega, mis on Bulkestate poolt ette nähtud).

3.8. Kui Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandale isikule, kohustub Kasutaja sellest viivitamatult Bulkestate’i kirjalikult või telefoni teel teavitama, mille järel blokeerib Bulkestate ligipääsu Kasutajaprofiilile. Ligipääs Kasutajaprofiilile jääb blokeerituks seni, kuni Kasutajale on temapoolse avalduse alusel antud uus parool ning Kasutaja on esitanud Bulkestate’le soovi Kasutajaprofiili taasavamiseks.

3.9. Bulkestate’l on õigus, kuid mitte kohustus, blokeerida ligipääs Kasutajaprofiilile, kui Bulkestate kahtlustab volitamata juurdepääsu Kasutajaprofiilile, sealhulgas, kui Bulkestate kahtlustab, et Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandatele isikutele, või kui Bulkestate kahtlustab õigusvastaste tehingute teostamist, samuti muudel juhtudel vastavalt Bulkestate äranägemisele tagamaks Veebilehel pakutavate teenuste turvalisus ning Kasutaja ja/või teiste Bulkestate klientide väärikus ja privaatsus või selleks, et takistada võimaliku kahju tekkimist Bulkestate’le või tema klientidele.

3.10. Bulkestate’l on õigus keelduda või tühistada Nõude Ostutaotlus, öelda Leping üles, tagastada Bulkestate Kontole kantud raha ja/või taganeda/öelda üles mistahes tehing, kui:

3.10.1. Kasutaja ei järgi Tingimusi;

3.10.2. Bulkestate’l on kahtlused Kasutaja isiku osas ning Bulkestate ei ole Kasutajalt õigeaegselt saanud nõutud informatsiooni Kasutaja tuvastamiseks;

3.10.3. Bulkestate soovib tehinguga seotud asjaolusid täpsustada, kuid ei ole Kasutajalt õigeaegselt nõutud informatsiooni saanud;

3.10.4. Kasutaja antud korraldus on ebaselge või moonutatud kommunikatsiooni häirete tõttu;

3.10.5. Kasutaja ei vasta Bulkestate pöördumistele nõutud aja jooksul;

3.10.6. Nõude Ostutaotluses täpsustatud Nõuet ei ole võimalik Kasutajale mis tahes põhjusel loovutada;

3.10.7. muul juhul Bulkestate omal äranägemisel.

4. Kasutaja Virtuaalkonto, Bulkestate Konto ja maksete tegemise tingimused 

4.1. Kasutajaks registreerimise ja Kasutajaprofiili loomisega samaaegselt luuakse Kasutajaprofiilile Kasutaja Virtuaalkonto.

4.2. Kõikide rahaliste kohustuste täitmine, mis on tekkinud Veebilehe vahendusel teostatud tehingute tulemusel ja Lepingu alusel, toimub Kasutaja Virtuaalkonto kaudu, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti. Veebilehel pakutavate teenuste kasutamiseks tuleb Kasutajal kanda rahalised vahendid Bulkestate Kontole.

4.3. Kasutaja kannab rahalised vahendid Bulkestate Kontole üksnes enda nimel ja Kasutaja Pangakontolt või kasutades muud Kasutaja nimel avatud kontot, mida Bulkestate on aktsepteerinud. Vastavad rahalised vahendid kajastatakse Kasutaja Virtuaalkontol ning neid on võimalik kasutada üksnes Veebilehe vahendusel teostatud tehingutest või Lepingust tulenevate Kasutaja kohustuste täitmiseks.

4.4. Kasutaja kohustub kõikide ülekannete teostamisel Bulkestate Kontole märkima makse selgitusse Kasutaja ID numbri. Kui makse teostatakse ilma Kasutaja ID numbrit märkimata on Bulkestate’l õigus kuni makse eesmärgi tuvastamiseni lähtuda eeldusest, et makset pole tehtud.

4.5. Bulkestate’l on õigus kasutada Kasutaja poolt Bulkestate Kontole kantud rahalisi vahendeid üksnes kooskõlas Lepingu ja Loovutuslepingu tingimustega.

4.6. Kasutaja poolt Bulkestate’le vastavalt käesolevatele Tingimustele üle kantud rahalised vahendid on võlaõigusseaduse § 626 tähenduses vara, mis antakse käsundisaajale käsundi täitmiseks. Pangas olev vastav rahasumma on olemuselt nõue (panga vastu), mille Bulkestate on omandanud Kasutaja nimel ning mida saab kasutada ainult käsundi täitmiseks. Sellest tulenevalt on vastavad rahalised vahendid eraldatud Bulkestate varast ning neid ei kajastata Bulkestate finantsaruannetes. Kasutaja kinnitab, et Bulkestate Kontole makseid tehes ei kanna ta vastavaid rahalisi vahendeid Bulkestate vara hulka.

4.7. Kõik maksed Bulkestate Kontole sooritatakse eurodes või muus Bulkestate poolt aktsepteeritud ja vastavalt Veebilehel märgitud valuutas. Kui Kasutaja teostab makse muus valuutas kui euro, on Bulkestate’l õigus konverteerida vastav summa eurodesse Bulkestate poolt valitud krediidi- või makseasutuses vastavalt teenuseosutaja valuutakursile või Eesti Panga poolt määratud valuutakursile makse kättesaamise päeval. Maksete tegemise ja konverteerimisega seotud kulud kannab Kasutaja.

4.8. Kasutaja kohustub tagama piisavas ulatuses broneerimata rahalised vahendid Kasutaja Virtuaalkontol, et täita nõuetekohaselt Veebilehe kaudu tehtud tehingutest tulenevaid kohustusi. Vastasel juhul ei ole Kasutajal Veebilehe vahendusel pakutavaid teenuseid võimalik kasutada.

4.9. Kasutaja võib igal ajal nõuda Bulkestate’lt Kasutaja Virtuaalkontol kajastatud broneerimata rahaliste vahendite positiivse saldo ulatuses rahaliste vahendite väljamaksmist Kasutaja Virtuaalkontolt Kasutajale, andes selleks Bulkestate’le maksekorralduse. Kasutaja võib nõuda rahaliste vahendite väljamaksmist üksnes Kasutaja Pangakontole. Kõik maksed teostatakse Bulkestate poolt eurodes.

4.10. Lepingust ja/või Loovutusepingust tulenevate Kasutaja kohustuste täitmise tagamiseks, sealhulgas Bulkestate Teenustasu tasumiseks ja Auto Invest kaudu tehtud tehingute puhul, on Bulkestate’l õigus teha Bulkestate Kontolt Kasutaja Pangakontole teostavatest maksetest mahaarvamisi.

4.11. Õigusvastaselt saadud vahendite kandmine Bulkestate Kontole ei ole lubatud. Kahtlaste tegevuste puhul teavitatakse vastavaid pädevaid ametiasutusi, mis võib viia Kasutaja Pangakontol või muul kontol olevate vahendite arestimiseni ning ka Kasutaja mistahes kontode sulgemiseni ja rahaliste vahendite konfiskeerimiseni. Kui Kasutaja registreerimise või Lepingu kehtivuse ajal tekivad Bulkestate’l kahtlused rahapesu või terrorismi rahastamise või sellise tegevuse katse kohta, on Bulkestate’l õigus keelduda Kasutaja registreerimisest Veebilehel, keelduda Kasutajalt rahaliste vahendite vastuvõtmisest ja/või blokeerida ligipääs Kasutajaprofiilile või see sulgeda.

5. Nõude ostmine

5.1. Pärast Kasutaja tuvastamist vastavalt käesolevatele Tingimustele on Kasutajal õigus osta Kasutaja Virtuaalkontot kasutades Veebilehel pakutavaid Nõudeid vastavalt järgnevatele tingimustele:

5.1.1. Kasutaja valib oma äranägemise järgi Veebilehel pakutava Nõude;

5.1.2. Kasutaja märgib ja kinnitab Nõude Ostutaotluses Nõude Summa. Nõude Ostutaotluse esitamisel broneeritakse Nõude Summale vastav rahasumma Kasutaja Virtuaalkontol.

5.2. Kui Kasutaja soovib osta Nõuet, mis tuleneb Kasutaja poolt määratud tunnustele (mh üks või mitu järgnevast: Nõude Summa, eeldatav tootlus, maksimaalne laenutähtaeg) vastavast Laenulepingust, võib Kasutaja seadistada Auto Invest’i. Kui Kasutaja on kinnitanud Auto Invest’i kasutamise oma Kasutajaprofiilil, loetakse, et Kasutaja on ühtlasi esitanud automaatselt ühe Nõude Ostutaotluse määratud Nõude Summas iga Laenulepingu kohta, mis vastab Kasutaja poolt määratud tunnustele. Sellisest Laenulepingust tulenevaid Nõudeid on Kasutajal võimalik osta pärast Auto Invest’i kasutamise kinnitamist.

5.3. Auto Invest’i kasutamise kinnitamisega kinnitab Kasutaja, et (i) on Auto Invest’i tööpõhimõtete ja võimalike tagajärgedega tutvunud ning mõistab neid täielikult ja (ii) kinnitab oma tahet ja nõusolekut, et Auto Invest teeb Kasutaja nimel automaatselt tahteavaldusi (s.o Nõude Ostutaotlused) vastavalt Kasutaja poolt Auto Invest’i jaoks määratud tunnustele. Auto Invest’i kaudu esitatud tahteavaldused loetakse Kasutaja poolt tehtuks ja kinnitatuks ilma täiendavate toiminguteta (välja arvatud Auto Invest’i kasutamise kinnitamine) ja need on sellisena Kasutaja suhtes siduvad ja tagasivõtmatud.

5.4. Kasutaja võib muuta või tühistada Auto Invest’i seadistust vastavalt oma tahtele igal ajal. Auto Invest’i muutmine või tühistamine ei muuda kehtetuks ega mõjuta muul viisil Auto Invest’i kaudu eelnevalt tehtud tahteavaldusi. Auto Invest’i kasutamine ei takista Kasutajal Nõuete omandamist Tingimuste punktis 5.1. sätestatud korras.

5.5. Auto Invest esitab Nõude Ostutaotlusi ainult juhul, kui Kasutaja Virtuaalkontol on piisavalt broneerimata rahalisi vahendeid (st Kasutaja on Bulkestate Kontole kandnud piisavad vahendid vastavalt Tingimuste punktile 4.3) sel hetkel, kui Nõue, mis vastavast Laenulepingust tuleneb, muutub omandatavaks (vähemalt Nõude Summas, mis on Auto Invest’s määratud). Sama kehtib Nõuete omandamisele Tingimuste punktis 5.1. sätestatud korras.

5.6. Kõik Nõude Ostutaotlused registreeritakse ja täidetakse kronoloogilises järjekorras. Registreerimise aeg määratakse kindlaks vastavalt Veebilehe süsteemi ajale. Auto Invest’i vahendusel esitatud Kasutajate Nõude Ostutaotlused registreeritakse samal ajal kui Nõuded, mis vastavast Laenulepingust tulenevad, muutuvad omandatavaks. Auto Invest’i vahendusel esitatud Nõude Ostutaotlused täidetakse samas järjekorras, milles Kasutajad kinnitasid nende Auto Invest’ide kasutamise, mille kaudu on esitatud vastava Laenulepingu osas Nõuete Ostutaotlused. Bulkestate’l on õigus igal ajal ilma Kasutajat eelnevalt hoiatamata ühepoolselt kehtivat Nõude Ostutaotluste töötlemise korda muuta ja täiendada.

5.7. Kui Kasutaja on Nõude välja valinud ja märkinud Nõude Summa, väljastab Veebileht Kasutajale Tehingu Kinnituse. Kasutaja peab kontrollima Tehingu Kinnituses esitatud informatsiooni täielikkust ja õigsust ning, kui Tehingu Kinnituses esitatud informatsioon vastab Kasutaja poolt väljendatud tahtele, kinnitab Kasutaja tehingu (Auto Invest’i kasutamise korral Kasutaja eraldi Tehingu Kinnitust ei kinnita – vastavasisuline kinnitus loetakse antuks Auto Invest’i kasutamise kinnitamisel). Tehingu Kinnitus on Kasutajale siduv ja vastav Nõude hind (mis on võrdne Nõude Summaga) võetakse automaatselt Kasutaja Virtuaalkontolt maha ning kantakse Bulkestate’le 2 (kahe) Tööpäeva jooksul.

5.8. Hetkest, kui Bulkestate’le laekub Nõude Summa, muutub vastava Nõude loovutamine Bulkestate’le siduvaks ning Nõue loetakse loovutatuks Kasutajale.

5.9. Kasutaja kinnitab ja mõistab, et Kasutaja võib osta kõik Laenulepingust tulenevad Nõuded Laenusaaja vastu tervikuna või osaliselt. Ostes vaid osa Laenulepingust tulenevatest Nõuetest kinnitab ja mõistab Kasutaja, et Nõue ei hõlma kõiki Nõudeid Laenusaaja vastu, Kasutaja ei muutu ainsaks Laenusaaja võlausaldajaks vastavalt Laenulepingule ning sellisel juhul haldab Bulkestate vastavalt Tingimustele Nõuet koos teiste Veebilehe Kasutajate Nõuetega, mis Laenulepingust tulenevad.

5.10. Kasutajal on igal ajal õigus Kasutajaprofiilil tutvuda teabega Kasutaja poolt Veebilehe vahendusel teostatud kõikide tehingute ja Bulkestate poolt Kasutajale tehtud maksete kohta, samuti Bulkestate poolt kooskõlas käesolevate Tingimuste ja Loovutuslepinguga tehtud kinnipidamiste kohta. 

5. Nõude ostmine

5a.1. Bulkestate võib pakkuda Kasutajatele võimalust osta Nõudeid Flash by Bulkestate'iga.

5a.2. Bulkestate võib piirata Kasutajate juurdepääsu Flash by Bulkestate'ile, kuid teeb seda mittediskrimineerival viisil. Näiteks võib Bulkestate teha Flash by Bulkestate'i kättesaadavaks teatud riikide või piirkondade elanikele, Kasutajatele, kes on läbinud teatud teadmiste kontrollimise või ainult Kasutajatele, kelle investeering asjakohasesse Nõudesse ületab eelnevalt kindlaks määratud Nõude Summa.

5a.3. Bulkestate avaldab iga Flash by Bulkestate'i mängu tingimused samal viisil, nagu ta avaldab muu teabe Nõude kohta, sealhulgas (kuid mitte ainult) teabe mis tahes piirangute kohta, auhinna suuruse, auhindade arvu ja maksimaalse arvu Kasutajaid, kes saavad osaleda.

5a.4. Kasutajad, kes kasutavad investeerimiseks Auto Investi, osalevad samuti Flash by Bulkestate'i mängudes, kui nende nimel tehakse Flash by Bulkestate'i Nõuetesse automaatseid investeeringuid.

5a.5. Võitjad määratakse kindlaks 10 kalendripäeva jooksul pärast seda, kui Laenu kogusumma (või juhul, kui Laen loovutatakse Kasutajatele vaid osaliselt, siis Kasutajatele loovutatava Nõude kogusumma) on Veebileheküljel täielikult Kasutajatele loovutatud.

5a.6. Sõltuvalt Laenust ja Flash tingimustest makstakse auhinnafon võitja(te)le kas 10 kalendripäeva jooksul alates kuupäevast, mil võitja(d) kooskõlas punktiga 5a.5 kindlaks määrati, või kuupäeval, mil Laenusaaja Nõuded täielikult lunastab.

5a.7. Iga Flash by Bulkestate'i tulemus määratakse kindlaks juhuslikult. Iga osaleja osaleb loteriis tõenäosusega, mis on proportsionaalne osaleja poolt asjakohasesse Nõudesse investeeritud summaga. Bulkestate võib kasutada loosi tõmbamiseks ükskõik millist kolmandast isikust teenuseosutajat, kuid igal juhul avaldab ta teabe selle kohta, kuidas võitja(d) valitakse koos muu teabega Flash by Bulkestate'i mängu kohta.

5a.8. Bulkestate kuulutab rahalise auhinna võitjad välja, edastades tulemused osalejatele. Iga osaleja saab teabe vaid enda tulemuse kohta.

6. Loovutuslepingu sõlmimise kord

6.1. Tingimuste punktis 5.7 nimetatud Tehingu Kinnituse andmisega või Auto Invest’i kasutamise korral Auto Invest’i kasutamise kinnitamisega, kinnitab Kasutaja ühtlasi Veebilehel märgitud korras Loovutuslepingu Nõude ostmise kohta.

6.2. Hetkest, kui Kasutaja on Veebilehel ettenähtud korras Loovutuslepingu tingimused kinnitanud ja Nõude eest tasunud, loetakse Loovutusleping sõlmituks ning Kasutajast saab võlausaldaja Loovutuslepingu tähenduses.

6.3. Loovutusleping on alates selle sõlmimise hetkest kogu kehtivusaja jooksul Kasutajale Kasutajaprofiilil kättesaadav. Samuti on Kasutajal õigus tutvuda Kasutajaprofiili kaudu ostetud Nõude ning ettenähtud Laenu tagasimaksegraafiku ja Intressi maksmise graafikuga Kasutajaprofiilil. Laenulepingut ja teisi sellega seotud dokumente Kasutajale (Nõude Omandajale) Loovutuslepingu sõlmimisega seoses üle ei anta ning need jäävad hoiule Bulkestate juurde.

6.4. Laenusaaja poolt Laenulepingu alusel tehtud maksete saamisel jaotab Bulkestate kõik saadud vahendid kõikide Kasutajate vahel, kes omavad Nõuet Laenusaaja vastu, järgnevalt:

6.4.1. saadud Laenu põhisumma jagatakse proportsionaalselt vastavalt iga Kasutaja Nõude Summale Laenusaaja vastu;

6.4.2. saadud Intressid ja teised kõrvalnõuded, mis tulenevad vastavast Nõudest, makstakse Kasutajale, kellele vastav Nõue kuulub.

6.5. Viivitamatult pärast saadud rahaliste vahendite jaotamist kannab Bulkestate vastava rahasumma Kasutaja Virtuaalkontole, pidades kinni Teenustasud ja muud tasud (asjakohasel juhul) vastavalt Hinnakirjale.

6.6. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Intressi, viivise ja muude kõrvalnõuete ning Tingimuste ja Loovutuslepingu alusel tasumisele kuuluvate summade arvutamisel eeldatakse, et aastas on 360 päeva.

6.7. Kasutaja mõistab Laenusaaja kohustuste mittetäitmise riski, mille tulemusel võib Nõue jääda täies ulatuses Kasutajale tagasi maksmata. Bulkestate ei vastuta Laenusaaja kohustuse mittetäitmise korral Nõude tagasimaksmise eest, sealhulgas Tagatise (asjakohasel juhul) arvel, ning Bulkestate’l ei ole kohustust hüvitada Kasutajale tema poolt tasutud Nõude hinda või osa sellest.

6.8. Konkreetse Laenulepingu täitmine võib olla tagatud Tagatisega, kui Veebilehel on selliselt märgitud. Sellisel juhul peab Bulkestate tagama, et Tagatis oleks seatud enne Laenulepingus sätestatud viimase tagasimakse tähtpäeva.

6.9. Kui Veebilehel ei ole konkreetse Laenulepingu puhul ühelegi konkreetsele Tagatisele viidatud, ei ole Laenulepingu täitmine tagatud ning Kasutaja on teadlik ja nõustub, et see võib kujutada endast suuremat riski Nõude kohase täitmise ning sissenõudmise osas.

6.10. Nõude eest tasumise kord, Nõude sissenõudmise tingimused, samuti muud loovutamisega seotud tingimused sisalduvad Loovutuslepingus.

7. Kasutaja õigused ja kohustused 

7.1. Kasutaja kohustub:

7.1.1. mitte kasutama Veebilehte õigusvastaste toimingute teostamiseks, sealhulgas pettuseks või rahapesuks;

7.1.2. mitte võõrandama ühtegi omandatud Nõuet kolmandale isikule;

7.1.3. esitama Veebilehel registreerimisel ja selle kasutamisel vaid tõest informatsiooni;

7.1.4. kasutama vaid turvalisi elektroonilise side ja andmeedastuse vahendeid ja seadmeid;

7.1.5. viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) Tööpäeva jooksul, teavitama Bulkestate’i kirjalikult Kasutaja eesnime, perekonnanime, e-posti aadressi, konto numbri või muu Veebilehele esitatud informatsiooni muutumisest;

7.1.6. käituma suhtluses Bulkestate’ga viisakalt, järgides ühiskonnas üldtunnustatud moraalinorme.

7.2. Käesolevate Tingimuste kinnitamisega kinnitab Kasutaja, et on võimeline võtma iseseisvalt vastu otsuseid nõuete ostmise ja loovutuslepingute sõlmimise kohta ning mõistab kõiki riske, sealhulgas riski, et omandatud nõuet või osa sellest ei täideta. Kasutaja mõistab, et Nõude loovutamisega ei kaasne Tagatiste (kui need on seatud) ümberregistreerimist Nõude Omandaja kasuks ning need jäävad seatuks Bulkestate kasuks.

7.3. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et kolmandad isikud, kellele on saanud teatavaks Kasutaja parool, võivad pääseda ligi Kasutajaprofiilile ja võtta kohustusi Kasutaja nimel. Kui Veebilehel teostatakse toiminguid Kasutajaprofiili kaudu (sealhulgas Nõude ostmine) õiget Kasutaja
e-posti aadressi ja parooli kasutades, siis loetakse, et toimingud vastava Kasutajaprofiili kaudu on teostanud Kasutaja.

7.4. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et Bulkestate kohustub teatud ulatuses tagama Laenusaajate ja kolmandatest isikutest Tagatise andjate andmete konfidentsiaalsuse, mistõttu avaldab Bulkestate Kasutajale (Nõude Omandajale) Loovutuslepingu raames Laenusaaja ja Tagatise kohta üksnes sellist teavet, mis on Kasutajale tema õiguste ja kohustuste täitmiseks vajalik. Kasutaja kohustub mitte nõudma Bulkestate’lt eelmises lauses sätestatud ulatust ületava teabe avaldamist ning loobub sellega seoses Bulkestate ja Laenusaaja vastu nõuete esitamisest.

8. Bulkestate õigused ja kohustused

8.1. Bulkestate haldab Kasutaja Nõudeid Kasutaja nimel. Kasutaja määrab ja volitab, ning Bulkestate võtab kohustuse, hallata Kasutaja Nõuet Kasutaja huvides, kuid enda nimel.

8.2. Bulkestate haldab Kasutaja Nõuet oma varast eraldi. Kasutaja annab Bulkestate’le õiguse hallata Kasutaja Nõuet Bulkestate nimel, kuid Kasutaja huvides. Kasutaja kohustub mitte võtma ühepoolselt tagasi käesolevate Tingimuste ja Loovutuslepingu alusel antud volitust.

8.3. Bulkestate kinnitab, et Laenulepingust tulenev Kasutaja Nõue on Loovutuslepingus märgitud summas Kasutajale kuuluv vara ning Bulkestate haldab Nõuet üksnes Lepingus, Laenulepingus ja Loovutuslepingus sätestatud ulatuses. Nõue on käsitletav Kasutaja varana sõltumata sellest, et Bulkestate on laenuandjana sõlminud Laenulepingu ja väljastanud Laenusaajale Laenu ning olenemata asjaolust, et Tagatis on seatud Bulkestate kasuks.

8.4. Bulkestate haldab Nõuet kuni Nõude täieliku täitmiseni, tegutsedes Kasutaja käsundisaajana kooskõlas võlaõigusseaduse 35. peatüki sätetega.

9. Tasu Veebilehe teenuste eest

9.1. Bulkestate poolt osutatud teenuste eest tasub Kasutaja Bulkestate’le Teenustasu(sid) vastavalt Hinnakirjale või Kasutaja ja Bulkestate vahel eraldi kokku lepitud Teenustasule, ning muid Hinnakirjas sätestatud tasusid, kui need kohalduvad.

9.2. Kasutaja annab nõusoleku, et Bulkestate, ilma täiendavalt kooskõlastamata, peab Teenustasu(d) kinni Kasutaja poolt Bulkestate Kontole tehtavatest maksetest.

9.3. Kõik Poolte vahelised maksed loetakse kättesaaduks hetkest, kui makse saaja kontot on makse summa ulatuses krediteeritud.

9.4. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et vastavalt Kasutaja suhtes kohaldatavatele maksuseadustele ja muudele tulu reguleeritavatele õigusaktidele, kuulub Kasutaja poolt Nõudelt saadud tulu maksustamisele. Kõikide maksukohustuste täitmise eest, mis võivad seoses Kasutaja Nõudega tõusetuda, vastutab täies ulatuses Kasutaja vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Asjakohasel juhul kinnipidamisele kuuluv maks peetakse kinni maksetelt, mis tehakse Kasutajatele, kes on Eesti Vabariigi füüsilisest isikust residendid.

10. Vastutus

10.1. Kasutaja vastutab kõikide kahjude eest, mis tulenevad autoriseerimata tegevusest ja on tekkinud enne Kasutajaprofiili blokeerimist Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras.

10.2. Kasutaja vastutab mistahes kahju, võetud kohustuste või muu tegevuse eest, mis on teostatud Kasutajaprofiili kaudu kuni hetkeni, kui Bulkestate’i on teavitatud Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras ning Bulkestate’l on olnud piisavalt aega Kasutajaprofiilile ligipääsu blokeerimiseks.

10.3. Kui Bulkestate õigusvastase tegevuse tulemusel kannab Kasutaja kahju, hüvitab Bulkestate Kasutajale üksnes tekkinud otsese varalise kahju. Kahju hüvitamise suurus on piiratud Kasutaja poolt Bulkestate Kontole kantud summa suurusega kahju tekkimise hetkel.

10.4. Bulkestate on täielikult vabastatud vastutusest Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis on Kasutajale tekkinud või võib tekkida Veebilehe kasutamise või Nõude ostmise tulemusel, sealhulgas kahju tekkimise korral järgnevatel põhjustel:

10.4.1. kui Kasutaja ei ole järginud Lepingu tingimusi;

10.4.2. kui kahju on tekkinud kolmandate isikute õigusvastase tegevuse tulemusel kuni Kasutajaprofiili blokeerimise hetkeni Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras;

10.4.3. sidehäirete tõttu ja muude Bulkestate’st sõltumatute häirete ja takistuste tulemusel;

10.4.4. kui vastavalt Lepingule on blokeeritud ligipääs Kasutajaprofiilile;

10.4.5. Laenusaaja poolt Laenulepingu rikkumise või õigusvastase tegevuse korral;

10.4.6. kui põhjuseks on Loovutuslepingust tulenevate Kasutaja kohustuste (mittekohane) täitmine või täitmisega viivitamine.

10.5. Bulkestate'il ei ole kohustust Kasutaja Nõuet täita ega teha Kasutajale ühtegi muud makset, kuni selle hetkeni, kui vastav Laenusaaja teeb Laenulepingu alusel asjakohase(d) makse(d) Bulkestate'ile. Bulkestate ei ole kohustatud võite Flash by Bulkestate'i osalejatele välja maksma enne, kui asjakohane Laenusaaja on täitnud oma kohustused, mis tulenevad asjakohasest Laenulepingust.

10.6. Kasutaja sõlmib tehinguid Veebilehel otse ja omal vastutusel. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehel pakutud lepinguvorme omal vastutusel. Bulkestate ei vastuta õigusaktidest tulenevate võimalike kohustuste eest, mis võivad Kasutajal seoses Veebilehel sõlmitud tehingutega tekkida.

10.7. Kui Kasutaja eitab tehingu teostamiseks oma nõusoleku andmist, loetakse Kasutajaprofiili ja parooli kasutamist piisavaks tõendiks sellest, et Kasutaja on kas andnud nõusoleku vastava tehingu teostamiseks, pannud toime pettuse või ei ole tahtlikult või hooletuse tõttu täitnud mõnda Tingimuste punktis 3.7 või 3.8 sätestatud kohustustest.

10.8. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on Poolte tahtest sõltumatud vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Vääramatu jõu asjaoludeks peavad Pooled asjaolusid, mida kumbki Pool ei ole saanud eelnevalt ette näha ja mõjutada, sealhulgas elektrivarustuse häired, Eesti Vabariigi või Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt vastuvõetud normatiivaktid, streigid, sõjategevus, loodusõnnetused või muud põhjused, mida Pooled ei ole saanud ei ennetada ega ette näha. Pool võib tugineda vääramatu jõu asjaoludele vaid juhul ja ulatuses, milles ta on teostanud kõik temast sõltuvad tegevused Lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist on Pool kohustatud viivitamatult jätkama oma kohustuste täitmist.

11. Kasutaja isikuandmed

11.1. Bulkestate on õigustatud töötlema Kasutaja käest saadud Kasutaja isikuandmeid ning andma üle ja võtma vastu Kasutaja isikuandmeid ja muud teavet kolmandatelt isikutelt, andmebaasidelt ja arvestussüsteemidelt (nt rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusamet jm) ning neid töötlema.

11.2. Tulenevalt Bulkestate õigustatud huvist oma majandustegevuse teostamiseks ning Lepingust ja Loovutuslepingu(te)st tulenevatest õigustest ja kohustustest, töödeldakse Kasutaja isikuandmeid kooskõlas Lepingus sätestatud põhimõtete ning Veebilehel avaldatud Privaatsuspoliitikaga järgnevatel eesmärkidel:

11.2.1. Veebilehel pakutavate teenuste osutamine;

11.2.2. Veebilehel tehtavate tehingute töötlemine;

11.2.3. Kasutaja isiku tuvastamine;

11.2.4. finants- ja statistilise analüüsi teostamine;

11.2.5. Lepingust ja muudest Kasutajaga sõlmitud lepingutest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine;

11.2.6. Bulkestate toodete ja eripakkumiste kohta turunduslike teadete edastamine Kasutajaprofiilis märgitud posti- ja e-posti aadressile ning telefoninumbrile;

11.2.7. muudel Lepingust või Privaatsuspoliitikast tulenevatel eesmärkidel.

11.3. Bulkestate’l on õigus avalikustada Kasutaja isikuandmeid:

11.3.1. Lepingust ja Loovutuslepingu(te)st tulenevate Bulkestate kohustuste täitmisega seoses mis tahes isikule (sealhulgas sideteenuste osutajad, maksete vahendajad, krediidiasutused, IT teenuste osutajad jm);

11.3.2. teenusepakkujatele, kelle Bulkestate on kaasanud Lepingust tulenevate teenuste osutamiseks, ulatuses, milles teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

11.3.3. Nõude võõrandamisel (loovutamisel);

11.3.4. kolmandatele isikule, kes teostavad sissenõudmise toiminguid Kasutaja suhtes (nt võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, juristid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid jm);

11.3.5. ettevõtetele, mis osutavad Bulkestate’le, õigus-, raamatupidamise või auditeerimise teenuseid, tagades, et nimetatud isikud kohustuvad sellist informatsiooni mitte avalikustama.

11.4. Kasutajaga ühenduse võtmiseks on Bulkestate’l õigus helistada ja saata sõnumeid (SMS) Kasutajaprofiilis märgitud mobiilisideoperaatori poolt antud numbrile või mistahes muule telefoninumbrile, saata e-kirju Kasutajaprofiilis märgitud e-posti aadressile ning saata postisaadetisi Kasutaja postiaadressile.

12. Lepingu lõpetamine

12.1. Bulkestate’l on õigus ilma eelneva hoiatuseta piirata Kasutaja õigust kasutada Veebilehte ja/või lõpetada Leping ja kustutada Kasutajaprofiil, kui:

12.1.1. Kasutaja rikub Tingimusi või Loovutuslepingu sätteid või kasutab muul viisil Veebilehte õigusvastaselt;

12.1.2. Kasutaja on esitanud Bulkestate’le ebaõiget või eksitavat informatsiooni või võltsitud dokumente;

12.1.3. Bulkestate’l tekib kahtlus rahapesu või terrorismi rahastamise või selliste tegevuste katse kohta Kasutaja osalusel või Kasutajaprofiili vahendusel.

12.2. Bulkestate’l on õigus lõpetada igal ajal Leping ühepoolselt, edastades selleks ülesütlemisavalduse Kasutaja e-posti aadressile vähemalt 10 (kümme) Tööpäeva ette. Sellisel juhul ei saa Kasutaja alates ülesütlemisavalduse edastamise hetkest enam sõlmida uusi Loovutuslepinguid ega osta uusi Nõudeid ning kasutada Kasutajaprofiili. Lepingu lõpetamise korral jätkab Bulkestate vastavalt Tingimustele ja Loovutuslepingule kõikide Kasutaja Nõuete haldamist, mis on ostetud enne Bulkestate poolt ülesütlemisavalduse edastamist.

12.3. Kasutajal on õigus nõuda igal ajal Kasutajaprofiili kustutamist ja Lepingu lõpetamist tingimusel, et Kasutajale ei kuulu ühtegi Bulkestate poolt hallatavat Nõuet.

12.4. Kui Kasutaja soovib kustutada Kasutajaprofiili ja lõpetada Lepingu, saadab Kasutaja oma e-posti aadressilt Bulkestate’le vastavasisulise taotluse või täidab ja kinnitab selle Kasutajaprofiili kaudu. 

13. Tegevus Bulkestate maksejõuetuse korral

13.1. Bulkestate maksejõuetuse korral peatatakse viivitamatult Veebilehel uute Loovutuslepingute sõlmimine.

13.2. Bulkestate maksejõuetus ei mõjuta Kasutaja ja Laenusaaja vahelisi lepingulisi suhteid.

13.3. Bulkestate maksejõuetuse korral teostab Bulkestate kõik toimingud, mis on vajalikud selleks, et kolmas isik võtaks üle Veebilehelt tulenevate Nõuete administreerimise ja haldamise, ning teavitab sellest kõiki Kasutajaid.

14. Muud sätted

14.1. Kõik tehingud Veebilehel sooritatakse eurodes (EUR) või muus Bulkestate poolt aktsepteeritud valuutas, mis on Veebilehel märgitud.

14.2. Kui Lepingu tekstis toodud arvude sõnalise väljenduse tähendus erineb numbrilise väljenduse tähendusest, loetakse õigeks arvu sõnalise väljenduse sisu.

14.3. Kõik Poolte vahelised teated tuleb vormistada kirjalikult ja saata teisele Poolele Veebilehe vahendusel või Kasutajaprofiilil märgitud posti ja/või e-posti teel aadressile. Postiga saadetud teated loetakse kättesaaduks 5. (viiendal) kalendripäeval pärast kirja postitamist. Teated, mis on saadetud Kasutaja e-posti aadressile, loetakse kättesaaduks 24h jooksul peale nende väljasaatmist.

14.4. Veebilehel pakutavate teenuste arendamiseks ja parendamiseks on Bulkestate’l õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Tingimuste muudatuste projekt saadetakse Kasutaja e-posti aadressile ja avaldatakse Veebilehel uue versioonina Tingimustest.

14.5. Tingimuste muudatused jõustuvad 30. (kolmekümnendal) kalendripäeval peale Tingimuste uue versiooni avaldamist Veebilehel. Kui Kasutaja ei ütle Lepingut 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul Tingimuste uue versiooni Veebilehel avaldamisest üles, loetakse, et Kasutaja on Tingimuste uue versiooniga nõustunud.

14.6. Bulkestate’l on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Hinnakirja, sealhulgas määrata uusi tasusid ning teha Bulkestate omal äranägemisel Hinnakirjas märgitud Teenustasude osas allahindlusi. Teave Hinnakirja muudatuste kohta on kättesaadav Veebilehel. Kasutajat teavitatakse Hinnakirja muudatustest Bulkestate’le teadaolevate Kasutaja kontaktide kaudu vähemalt 10 (kümme) päeva ette.

14.7. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingust tulenevat teavet, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Lepingus ettenähtud juhtudel.

14.8. Käesolevast Lepingust tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

14.9. Poolte vahelised Veebilehe kasutamise ja Tingimustega seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide alusel kohalduvale kohtualluvusele.

14.10. Käesolevad Tingimused (sealhulgas nende võimalikud muudatused) on Kasutajale siduvad kuni Kasutajaprofiil on kustutatud ning kõik Kasutaja Nõudega(etega) seotud Laenulepingu(te)st tulenevad Laenusaaja kohustused on täielikult täidetud.

14.11. Lepingut hoitakse Bulkestate andmebaasis PDF failina ning seda säilitatakse Bulkestate andmebaasis tähtajatult. Pooltele on siduv ning Pooltel on võimalik tugineda üksnes Lepingus (sealhulgas Tingimused ning nende võimalikud muudatused) ning Loovutuslepingus toodud informatsioonile.

 ***

 BULKESTATE ÜLDTINGIMUSED KODULEHE KASUTAMISEKS JA KINNISVARA OSTMISEKS

 1.        Kasutatud mõisted ja nende selgitused

Bulkestate

OU „Bulkestate“, registrinumber 14002296, kes haldab ja tagab kodulehe tööd.

Bulkestate konto/-d

Bulkestate kodulehel märgitud pangakontod, kuhu kantakse Kasutaja raha tehingute tegemiseks kooskõlas käesolevate tingimustega ning mida hoitakse eraldi Bulkestate varast.

Tehingu kinnitus

Lepingu lisa, kus on märgitud teave kasutaja poolt valitud kinnisvara kohta.

Tehingu kehtivuse tähtaeg

Kodulehele lisatud kinnisvara müüja poolt kehtestatud tähtaeg, mille jooksul peavad platvormi kasutajad valima kinnisvara ja tasuma Broneerimistasu, mis on märgitud pakkumises.

Tööpäev

Mistahes päev, millal on avatud Eesti pangad välja arvatud laupäev, pühapäev ja riigipühad.

Broneerimistasu

Rahasumma, mis võrdub 10% (kümne protsendiga) kinnisvara hinnast.

Kasutaja pangakonto

Konto, mis on avatud Kasutaja nimel krediidiasutuses, mille suhtes kehtib Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus või Euroopa Liidu seadusandluse nõuded rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta.

Kasutaja ID number

Iga kodulehe Kasutaja personaalne number, mille järgi saab Bulkestate Kasutajat identifitseerida. Kasutaja ID number kasutatakse ka makse teostamisel Bulkestate kontole.

Kasutaja profiil

Kodulehel registreeritud Kasutaja tegevusplatvorm, mis on vastavalt Kodulehe kasutamistingimustele loodud automaatselt ning on Kasutajale püsivalt ligipääsetav peale Kasutaja e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehele.

Kasutaja

Kodulehel kasutajana registreeritud isik.

Leping

www.bulkestate.com Kodulehe kasutamise leping, mis on sõlmitud Kasutaja ja Bulkestate vahel.

Kinnisvara

Kodulehel Kasutaja poolt valitud Kinnisvara, mida Kasutaja on valmis ostma.

Kinnisvara ostu tehingu kirjeldus

Lepingu lisa, kus on märgitud teave kasutaja poolt valitud kinnisvara kohta.

Tingimused

Käesolevad Bulkestate üldtingimused kodulehe kasutamiseks, mida kohaldatakse kõikidele Kasutaja lepingutele ja tehingutele, mille Kasutaja sõlmib Kodulehe vahendusel.

Koduleht

Bulkestate’i poolt loodud ja hallatud leheküljed, mis on koondatud domeeninime www.bulkestate.com alla ning mis võimaldavad Kasutajale kasutada erinevaid Bulkestate’i poolt käesoleva kodulehe raames pakutavaid interaktiivseid teenuseid.

Minimaalne tehingute arv

Kodulehel Müüja poolt märgitud tehingute arv, mille täitumisel Tehingu kehtivuse tähtaja jooksul on Müüjal kohustus sõlmida Kasutajaga Ostuleping.

Müüja

Juriidiline isik, kes on Kodulehel avaldanud endale kuuluva kinnisvara müügipakkumise.

Ostuleping

Kasutaja ja Müüja vahel sõlmitud ostuleping Kinnisvara ostmiseks.

Pooled

Kasutaja ja Bulkestate.

Registreerimistaotlus

Kodulehel vormistatud Kasutaja poolt esitatud taotlus registreerimiseks ja Kodulehel pakutud teenuste saamiseks kooskõlas Tingimustega.


2. Registreerumine ja Kasutaja profiili loomine

2.1. Kodulehel pakutud teenuseid saab kasutada ainult registreeritud Kasutajad, kes on sõlminud Bulkestate’ga Lepingu Kasutaja profiili loomise käigus.

2.2. Registreerimistaotluse esitamiseks ja Lepingu sõlmimiseks peab Kasutaja vastama järgnevalt loetletud kriteeriumidele ning Kasutaja kinnitab, et ta vastab nendele kriteeriumidele kogu Kodulehe kasutamise ajal:

2.2.1. Kasutaja on füüsiline või juriidiline isik;

2.2.2. kui Kasutaja on füüsiline isik, siis ta peab olema vähemalt 18 aastane;

2.2.3. Kasutaja omab pangakontot ning tal on õigus vabalt kasutada nii kontot kui sellel olevaid rahalisi vahendeid;

2.2.4. Kasutaja suhtes ei ole algatatud maksejõuetusmenetlust;

2.2.5. Kasutajal ei ole vastavalt jõustunud kohtuotsusele piiratud teovõime vaimsete häirete tõttu.

2.3. Kasutaja kinnitab, et Registreerimistaotluse esitamise ja Lepingu sõlmimise ajal on Kasutaja teovõimeline ning ei ole alkoholi, narkootikumide, psühhotroopsete, toksiliste ega muude joovastavate ainete mõju all.

2.4. Kasutaja registreerib end Kodulehele, täites Registreerimistaotluse ja kinnitades käesolevad Tingimused. Peale Kasutaja registreerimist loob Koduleht automaatselt Kasutaja profiili. Peale registreerimist Kodulehele annab Bulkestate Kasutajale unikaalse Kasutaja ID numbri.

2.5. Kasutaja profiilile ligipääsemiseks ja kasutamiseks Bulkestate tuvastab Kasutajat e-posti aadressi ja parooli alusel. Kasutajal on õigus muuta Kasutaja tuvastamiseks määratud e-posti aadressi ja parooli vastavalt Kodulehel antud juhistele.

2.6. Kui Kasutaja on juriidiline isik, kes on allkirjastanud Lepingu, siis Bulkestate omab õigust tuvastada Kasutajana allkirjaõigusliku isiku, kelle suhtes on Kodulehel vormistatud allkirja õigus.

2.7. Lepingu sõlmimiseks, Kodulehel pakutud teenuste kasutamiseks ja Kinnisvara ostmiseks peab Kasutaja teostama Tingimuste 3.peatükis kirjeldatud toimingud, mis on vajalikud, et Bulkestate saaks tuvastada Kasutaja.

2.8. Bulkestate omab õigust keelduda uue Kasutaja registreerimisest Kodulehel ilma keeldumise põhjust avaldamata.

2.9. Kasutaja profiil on personaalne ning ainult Kasutaja profiili omanik (Kasutaja) omab õigust sellele siseneda ja seda kasutada.

3. Kasutaja tuvastamine ja tehingu kinnitamine

3.1. Bulkestate tuvastab Kasutaja kaugtuvastamise teel vastavalt Bulkestate sisekontrollisüsteemi tingimustele, kui Kasutaja peale registreerumist Kodulehele kannab Kasutaja pangakontolt Bulkestate kontole rahalisi vahendeid. Sellisel juhul Bulkestate tuvastab Kasutaja panga käest saadud andmete alusel. Kasutaja peab makse selgitusel märkima Kasutaja ID numbri, mis on märgitud Kasutaja profiilis.

3.2. Kasutaja lõplikuks tuvastamiseks omab Bulkestate õigust oma äranägemise järgi mistahes ajal nõuda Kasutajalt isikusamasuse tõendamiseks lisadokumentide või andmete esitamist ning ühepoolselt määrata lisanõudeid Kasutaja tuvastamiseks ning kehtestada muudatusi Kasutaja tuvastamisprotsessis.

3.3. Lepingu sõlmimise fakti kohta teavitab Bulkestate Kasutajat edastades Kasutaja e-posti aadressile kirjaliku teavituse. Sõlmitud Lepingu ja Kinnisvara ostutehinguga saab Kasutaja tutvuda Kasutaja profiilis. Sõlmitud Lepingu ja Kinnisvara ostutehinguga saab Kasutaja tutvuda Kasutaja profiilis.

3.4. Tingimustes sätestatud korras esitatud Registreerimistaotlus ja rahavahendite kandmine Bulkestate kontole kinnitavad, et Kasutaja soovib kasutada Kodulehte ja selles pakutud teenuseid kooskõlas Lepingu tingimustega.

3.5. Kodulehele registreerumiseks ja Kasutaja profiilile sisse logimiseks peab Kasutaja sisestama oma e-posti aadressi ja parooli.

3.6. Peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist loetakse Kasutaja poolt Kodulehel teostatud toiminguid Kasutaja allkirja või nõusolekuna. Kõik maksed, maksekorraldused, korraldused, avaldused, lepingud ning muud dokumendid, mida on kinnitanud või esitanud Kasutaja Kodulehel peale e-posti aadressi ja parooli sisestamist Kodulehel sätestatud viisil, on Kasutajale ja Bulkestate’le siduvad.

3.7. Kasutaja parool on konfidentsiaalne informatsioon, mida Kasutaja ja Bulkestate kohustuvad mitte avalikustama ning takistama selle teada saamist kolmandatele isikutele. Kasutajal on kohustus hoida oma parooli turvaliselt ning parooli muuta/uuendada regulaarselt ehk mitte harvemini kui see on ettenähtud Bulkestate poolt.

3.8. Kui Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandale isikule, siis Kasutaja peab sellest viivitamatult kirjalikult või telefonitsi teavitama Bulkestate’le, mille järel Bulkestate võimalikult lühikese aja jooksul lukustab ligipääsu Kasutaja profiilile hetkeni, kui Kasutajale on temapoolse avalduse alusel antud uus parool ning Kasutaja on andnud Bulkestate’le korralduse võtta profiil lukust lahti.

3.9. Bulkestate’l on õigus, kuid mitte kohustus blokeerida ligipääs Kasutaja profiilile, kui Bulkestate’l tekib kahtlus volitamata juurdepääsu osas Kasutaja profiilile sealhulgas, kui Bulkestate’l tekivad kahtlused, et Kasutaja parool on saanud või on võinud saada teatavaks kolmandatele isikutele, või kui Bulkestate’l on kahtlused õigusvastaste tehingute teostamise kohta ning muudel juhtudel Bulkestate’i äranägemise järgi, et tagada Kasutaja ja/või teiste Bulkestate klientide teenuste turvalisus, puutumatus, konfidentsiaalsus või selleks, et takistada võimaliku kahju tekkimist Bulkestate’le või klientidele.

3.10. Bulkestate’l on õigus jätta tehing kinnitamata, kui:

3.10.1. Kasutaja ei järgi Tingimusi;

3.10.2. Bulkestate’l on kahtlused Kasutaja isiksuse osas ning Bulkestate ei ole saanud ühendust Kasutajaga, et kinnitada tehingu sisu;

3.10.3. Kasutaja korraldus on ebaselge või moonutatud kommunikatsiooni häirete tõttu;

3.10.4. muudel Tingimuste sättes 3.10 ettenähtud juhtudel.

4. Kinnisvara valimine ja broneerimine 

4.1. Pärast Kasutaja tuvastamist vastavalt käesolevatele Tingimustele on Kasutajal õigus osta Kodulehel pakutud Kinnisvara arvestades järgmist:

4.1.1. Kasutaja valib Kodulehel pakutud kinnisvara oma äranägemise järgi;

4.1.2. Kasutaja märgib Kodulehel Kinnisvara, mida ta soovib osta, ning kinnitab oma valiku;

4.2. Pärast valiku kinnitamist Kasutaja saab kinnisvara Tehingu kinnituse, mis on käesoleva Lepingu lisa ning kus on märgitud Tehingu kinnituse number, valitud Kinnisvara, selle aadress, katastritunnus ja ostuhind.

4.3. Tahtlikult välja jäetud.

4.4. Ülekande teostamisel on Kasutaja kohustatud makseselgituses märkima Kasutaja ID numbri. Kui Kasutaja teostab makse ilma Kasutaja ID numbrita, siis Bulkestate omab õigust pidada Broneerimistasu teostamatuks kuni selle tuvastamise hetkeni.

4.5. Lepingu lisaks olev Kinnisvara ostutehingu kokkuvõte jõustub päevast, kui Bulkestate kontole on kantud Broneerimistasu.

4.6. Õigusvastaselt saadud vahendite kandmine Bulkestate kontole on seadusvastane. Selliste kahtlaste tehingute korral sellest teavitatakse vastavaid pädevaid asutusi ning see võib viia Kasutaja kontol olevate vahendite külmutamiseni ning Kasutaja konto sulgemiseni ja vahendite konfiskeerimiseni. Kui Bulkestate’l Kasutaja registreerimise või Lepingu kehtivuse ajal tekivad kahtlused rahapesu või terrorismi rahastamise või sellise tegevuse katse kohta, siis Bulkestate omab õigust keelduda Kasutaja registreerimisest Kodulehel, mitte võtta vastu Kasutajalt rahalisi vahendeid ja/või blokeerida ligipääs või sulgeda Kasutaja profiil.

4.7. Kasutaja kinnitab ja mõistab, et õigus osta valitud Kinnisvara jõustub vaid tingimusel, kui Kodulehel märgitud Tehingu kehtivuse tähtajaks on saavutatud Minimaalne tehingute arv, mille saavutamisel on Kinnisvara Müüja valmis müüma Kinnisvara.

4.8. Kui Tehingu kehtivuse tähtajaks vajalik Minimaalne tehingu summa ei ole saavutatud, siis Bulkestate tagastab Kasutajale tema käest saadud Broneerimistasu ning Lepingu lisaks olev Tehingu kinnitus loetakse kehtetuks ilma lisadokumentide allkirjastamiseta.

4.9. Kasutajal on mistahes ajal õigus tutvuda Kasutaja profiili vahendusel teabega kõikide Kodulehe raames Kasutaja poolt teostatud tehingute kohta.

4.10. Kasutaja kinnitab, et on tutvunud vastava Kinnisvara ostulepingu projektiga ning nõustub ostma valitud Kinnisvara lepingu projektis märgitud tingimustel. Kasutajat on teavitatud, et Broneerimistasu lahutatakse Ostulepingu sõlmimise korral Ostuhinnast.

5. Ostulepingu sõlmimise protseduur 

5.1. Kui Tehingu kehtivuse tähtajaks on saavutatud Minimaalne tehingute arv, siis Bulkestate tagab, et Kinnisvara müüja hiljemalt 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale Tehingu kehtivuse tähtaja lõppu kutsub Kasutaja allkirjastama Ostulepingu ja kinnistustaotluse Ostja omandiõiguse registreerimise kohta kinnistusraamatus.

5.2. Kasutaja kinnitab, et ta mõistab ja nõustub, et tema Kinnisvara ostulepingu sõlmimisest keeldumise korral ja muul juhul, kui kasutaja süül ei sõlmita Kinnisvara ostulepingut ja/või Ostja omandiõiguse kinnistusraamatus kinnistamise avaldust ei ole allkirjastatud 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast punktis 5.1 nimetatud Müüja kutse saamist, kaotab Kasutaja Bulkestate kontole ülekantud Broneerimistasu ja loobub nõuetest Broneerimistasule. Samuti kinnitab ta, et sel juhul ei esita ta Bulkestate ja/või Müüja suhtes pretensioone.

5.3. Kasutaja kinnitab, et on Kinnisvara broneerimisel tutvunud ja nõustunud Kinnisvara ostulepingu projekti tingimustega ning neist aru saanud. Kasutaja kinnitab, et on nõus ja soovib Kinnisvara osta Kinnisvara ostulepingu projektis toodud tingimustel, mida Kinnisvara ostulepingu allkirjastamise käigus ei muudeta.

6. Kasutaja õigused ja kohustused 

6.1. Kasutaja kohustub:

6.1.1.  mitte kasutama Kodulehte seadusvastaste toimingute teostamiseks sealhulgas pettuseks ja rahapesuks;

6.1.2. Kodulehele registreerumisel ja selle kasutamisel esitama vaid tõest informatsiooni;

6.1.3. kasutama vaid turvalisi elektroonside ja andmeülekande vahendeid ja seadmeid;

6.1.4. Viivitamatult kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) Tööpäev jooksul teavitama kirjalikult Bulkestate, kui muutub Kasutaja ees-, perekonnanimi, e-posti aadress, konto number või muu Kodulehel esitatud informatsioon;

6.1.5. suhtluses Bulkestate’ga olema viisakas, järgides ühiskonnas üldtunnustatud moraalinorme.

6.2. Nõustudes käesolevate Tingimustega Kasutaja kinnitab, et ta suudab võtta iseseisvalt vastu otsuseid Kinnisvara ostmise kohta ning mõistab kõiki riske ja kulusid, mis on seotud Kinnisvara ostmise ja haldamisega tulevikus.

6.3. Kasutaja on teadlik ja mõistab, et kolmandad isikud, kellele on saanud teatavaks Kasutaja parool, võivad pääseda ligi Kasutaja profiilile ja võtta kohustusi Kasutaja nimel. Kui Kodulehel teostatakse toiminguid Kasutaja profiili kaudu (sh ostetakse Nõudeõigusi) kasutades õiget Kasutaja e-posti aadressi ja parooli, siis loetakse, et toimingud vastavas Kasutaja profiilis on teostanud Kasutaja ise.

6.4. Peale Broneerimistasu tasumist Bulkestate’le Kasutaja kohustub mitte võtma otsest ühendust Kinnisvara müüjaga ilma Bulkestate vahenduseta.

7. Bulkestate õigused ja kohustused 

7.1. Bulkestate kinnitab, et Broneerimistasu hoitakse Bulkestate’i kontol, mis on eraldatud Bulkestate’i varast.

8. Vastutus

8.1. Kasutaja vastutab kõikide kahjude eest, mis on tekkinud volitamata tegevuse tulemusel, kui Kasutaja on toiminud seadusvastaselt või tahtlikult (sihilikult) või siis raske hooletuse tõttu ei ole järginud Tingimuste punktis 3.7 ja 3.8 ettenähtud nõudeid.

8.2. Kasutaja vastutab mistahes kahju, võetud kohustuste või muu tegevuse eest, mis on teostatud Kasutaja profiilis hetkeni, kui Bulkestate’i on hoiatatud Tingimuste punktis 3.8 mainitud juhtumite kohta ning Bulkesate’l on olnud piisavalt aega ligipääsu blokeerimiseks Kasutaja profiilile.

8.3. Kui Bulkestate’i õigusvastase tegevuse tulemusel kannab Kasutaja kahju, siis Bulkestate hüvitab Kasutajale tekkinud otsese kahju. Kahju hüvitamise suurus on piiratud Kasutaja poolt tasutud Broneerimistasuga.

8.4. Bulkestate on täielikult vabastatud vastutusest Kasutaja ees mistahes kahju eest, mis on Kasutajale tekkinud või võib tekkida Kodulehe kasutamise või Kinnisvara ostmise tulemusel, sealhulgas:

8.4.1. kui Kasutaja ei ole järginud Lepingu tingimusi;

8.4.2. kuni Kasutaja profiili blokeerimise hetkeni vastavalt Tingimuste punktis 3.8 ettenähtud korras, kui kahju on tekkinud kolmandate isikute seadusvastase tegevuse tulemusel;

8.4.3. kui vastavalt Lepingule on blokeeritud Kasutaja ligipääs Kasutaja profiilile.

8.5. Kasutajad sõlmivad tehinguid Kodulehel otse ja omal vastutusel. Kasutajatel on õigus kasutada Kodulehel pakutud lepinguvorme omal vastutusel ja riisikol. Bulkestate ei vastuta võimalike õigusaktidest tulenevate kohustuste eest, mis võivad Kasutajale tekkida seoses Kodulehel sõlmitud tehingutega.

8.6. Kui Kasutaja eitab, et ta on andnud oma nõusoleku tehingu teostamiseks, siis Kasutaja profiili ja parooli kasutamine loetakse piisavaks tõendiks selleks, et Kasutaja on andnud nõusoleku tehingu teostamiseks või on toiminud petturlikult, või ta ei ole tahtlikult või hooletuse tõttu täitnud mõnda käesolevate Tingimuste punktis 3.7 või 3.8 sätestatud kohustustest.

8.7. Kui Kasutaja ei tule allkirjastama Ostulepingut ja registreerima omandiõigust kinnisturaamatu asutuses kutses märgitud aja jooksul (punkt 5.1), siis Kasutaja kaotab ülekantud Broneerimistasu.

9. Kasutaja isikuandmed

9.1. Bulkestate on õigustatud teostama kõikide Kasutaja käest saadud Kasutaja isikuandmete töötlemist (registreeritud Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis) ning andma üle ja kätte saama Kasutaja isikuandmeid ja muud teavet kolmandatelt isikutelt, andmebaasidelt ja arvestussüsteemidelt (nt Rahvastikuregister, Sotsiaalkindlustusamet jm).

9.2. Bulkestate’i poolt teostatud Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on klientide üle arvestuse pidamine, teenuste pakkumine, osutamine ja hooldus, finants- ja statistika analüüs, Bulkestate ja/või Kasutaja Lepingust tulenevate õiguste realiseerimine ja kaitsmine.

9.3. Bulkestate’l on õigus avalikustada Kasutaja isikuandmeid:

9.3.1. mistahes isikule, kes on seotud Bulkestate Lepingust tulenevate kohustuste täitmisega (sh sideteenuste osutajatele, maksete vahendajatele, krediidiasutustele, IT teenuste osutajatele jmt);

9.3.2. välisteenuste osutajatele, keda Bulkestate on kaasanud Lepingust tulenevate teenuste osutamiseks, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

9.3.3. Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud isikuandmete töötlemissüsteemide isikuandmete operaatoritele, mille eest vastutab Bulkestate, niivõrd kuivõrd teave on vajalik nendele antud ülesannete teostamiseks;

9.3.4. kolmandatele isikule, kes teostavad sissenõudmise toiminguid Kasutaja suhtes (nt võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele, juristidele, kohtutäituritele, maksejõuetuse administraatoritele jm);

9.3.5. ettevõtetele, mis osutavad Bulkestate’le, õigus-, raamatupidamise või auditeerimise teenuseid, tagades, et nimetatud isikud kohustuvad sellist informatsiooni mitte avalikustama.

9.4. Kasutaja nõustub, et Bulkestate kasutab Kasutaja profiilis märgitud aadressi, e-posti aadressi ja/või telefoninumbrit kommertsteadaannete saatmiseks pakutavate toodete või kampaaniate kohta.

9.5. Kasutajaga ühenduse võtmiseks omab Bulkestate õigust helistada ja saata sõnumeid (SMS) Kasutaja profiilis märgitud mobiiliside operaatori poolt antud numbrile või mistahes muule telefoninumbrile, saata e-kirju Kasutaja profiilis märgitud e-posti aadressile ning saata postisaadetisi Kasutaja postiaadressile.

10. Lepingu lõpetamine

10.1. Bulkestate omab õigust eelneva hoiatuseta piirata Kasutaja õigust kasutada Kodulehte ja/või lõpetada Leping ja kustutada Kasutaja profiil, kui:

10.1.1. Kasutaja rikub käesolevaid Tingimusi või kasutab Kodulehte seadusvastaselt muul viisil;

10.1.2. Kasutaja on esitanud Bulkestate’le vale või eksitavat infot või võltsitud dokumente;

10.1.3. kui Bulkestate’l tekkib kahtlus rahapesu, terrorismi finantseerimise või selliste tegevuste katse kohta Kasutaja või Kasutaja profiili vahendusel.

10.2. Bulkestate omab õigust ühepoolselt lõpetada Leping mistahes Lepingu kehtivuse ajal edastades Kasutaja e-posti aadressile vähemalt 10 (kümme) Tööpäeva ette vastavasisulise teavituse. Sellisel juhul teavituse saatmise hetkest Kasutaja ei saa enam sõlmida uusi tehinguid ja kasutada Kasutaja profiili. Juba sõlmitud lepingud jäävad jõusse kuni nendes sisalduvate kohustuste täieliku täitmiseni.

10.3. Kasutaja omab mistahes Lepingu kehtivuse ajal õigust nõuda Kasutaja profiili kustutamist ja Lepingu lõpetamist tingimusel, kui Kasutajal ei ole ühtegi aktiivset tehingut.

10.4. Kui Kasutaja soovib kustutada Kasutaja profiili ja lõpetada Leping, siis Kasutaja saadab oma e-posti aadressilt Bulkestate’le vastava taotluse või täidab ja kinnitab selle Kasutaja profiilis Kodulehel ettenähtud korras.

11. Tegevus Bulkestate’i maksejõuetuse korral

11.1. Bulkestate’i maksejõuetuse korral peatatakse viivitamatult Broneerimistasude lepingute sõlmimine Kodulehel. Kõik vahendid, mis on tasutud Bulkestate pangakontole, tagastatakse Kasutajale.

11.2. Bulkestate maksejõuetuse korral Kasutajale väljastatakse kogu Kodulehe andmebaasis olev teave Kasutaja poolt Kodulehel sõlmitud tehingute kohta.

12. Muud sätted ja tingimused

12.1. Kõik tehingud sooritatakse Kodulehel eurodes (EUR).

12.2. Kui Lepingu tekstis mainitud arvude sõnaline sõnastus erineb numbrilisest kirjapildist, siis kokkulepituks peetakse arvude sõnaline sõnastus

12.3. Kõik Pooltevahelised teated tuleb vormistada kirjalikult ja saata teisele Poolele Kodulehe vahendusel, posti või e-posti teel aadressile, mis on märgitud Kasutaja profiilis.  Postiga saadetud teated loetakse kättesaaduks 5. (viiendal) kalendripäeval postiteenuste osutaja pitseril märgitud kuupäevast arvates, millega on kinnitatud tähitud kirja saabumine postiasutusse. Teated, mis on saadetud Kasutaja e-posti aadressile, loetakse kättesaaduks 24h jooksul peale nende väljasaatmist.

12.4. Kodulehel pakutud teenuste arendamiseks ja parendamiseks on Bulkestate’l õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi. Kasutaja e-posti aadressile saadetud Tingimuste muudatuste projekti Bulkestate publitseerib Kodulehel ja saadab Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile.

12.5. Kasutaja võib 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul peale Tingimuste muudatuste projekti kättesaamist: selle vastu võtta või keelduda  vastuvõtmisest, või esitada kirjalikult omapoolse muudatuste ettepaneku, mida Bulkestate omakorda saab vastu võtta  või keelduda vastuvõtmisest. Muudatustest, mis puudutavad Tingimustest tulenevaid makseid, teavitab Bulkestate Kasutajat individuaalselt 30 (kolmkümmend) päeva enne vastavate muudatuste jõustumist.

12.6. Kasutaja nõustub/ei nõustu Bulkestate’i poolt pakutud Tingimuste muudatustega (Tingimuste uuele sõnastusele), avaldades oma nõusoleku/mittenõusoleku Kodulehel.

12.7. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingust tulenevat teavet, väljaarvatud Eesti Vabariigi õigusaktides ja Lepingus ettenähtud juhtudel.

12.8. Pooled ei vastuta oma kohustuste mittetäitmise eest, kui kohustuste mittetäitmise põhjuseks on Poolte tahtest sõltumatud vääramatu jõu (force majeure) asjaolud. Vääramatu jõu asjaoludeks peavad Pooled asjaolusid, mida kumbki Pool ei ole saanud eelnevalt ette näha ja mõjutada, sealhulgas elektrivarustuse häired, Eesti Vabariigi või Euroopa Ühenduse institutsioonide poolt vastuvõetud normatiivaktid, streigid, sõjategevus, loodusõnnetused või muud põhjused, mida Pooled ei ole saanud ei ennetada, ega ette näha. Pool võib viidata vääramatu jõu asjaoludele vaid juhul, kui ta on teostanud kõik temast sõltuvad tegevused Lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks. Pärast vääramatu jõu asjaolude lõppemist on Pool kohustatud viivitamatult jätkama oma kohustuste täitmist.

12.9. Käesolevast Lepingust tulenevatele õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

12.10. Poolte vaidlusi, mis on seotud Kodulehe kasutamise ja Tingimustega, lahendab Riia Linna Vidzeme linnaosa kohus või Riia Ringkonnakohus vastavalt pädevusele kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

12.11. Leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis PDF failina. Sõlmitud leping säilitatakse Bulkestate andmebaasis piiramata ajaks.