Bulkestate aitab kaasa rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisele

Me järgime rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, rakendades
„tunne oma klienti“ põhimõtet (TOK) ning järgides sanktsioonide reegleid laenuvõtjate
suhtes (juriidiliste isikute suhtes, kellega on Bulkestate sõlminud laenulepinguid).
Oma äranägemisel me võime eelpool mainitut kohaldada ka oma teiste klientide
suhtes.

Läbipaistvad ja usaldusväärsed kliendisuhted on olulised nii meie jaoks kui ka
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Mis täpsemalt on rahapesu ja terrorismi rahastamine?

Rahapesu on lihtsalt öeldes protsess, mille käigus luuakse muljet, et seadusvastaselt
omandatud tulu (nt narkokaubandus) tuleneb seaduslikust allikast. Terrorismi
rahastamine tähendab terroriakti rahastamist ja toetamist ja sellise raha
kasutuselevõttu.

Nõuetekohase hoolsuse meetmed / TOK

Ärisuhete loomisel laenuvõtjatega me kohaldame alati nõuetekohaseid hoolsuse
meetmeid. Nõuetekohased hoolsuse meetmed kohaldatakse ka teistel juhtudel, kui
seda nõuab seadus (nt rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral).
TOK on lahutamatu hoolsuse meetmete osa. Me peame koguma erinevat
informatsiooni laenuvõtja ja plaanitud tehingu- / ärisuhete kohta ning peame
kontrollima kättesaadud andmeid veendumaks, et laenuvõtja ei ole seotud rahapesu
või terrorismi rahastamisega.

Laenuvõtja

Juriidilisest isikust laenuvõtja tuvastatakse tavaliselt äriregistri väljavõtte alusel. Me
kogume ka informatsiooni juhatuse liikmete kohta (ja teistest volitatud esindajatest)
ning nende volituste kohta esindada laenuvõtjat. Juhatuse liikmetelt nõutakse
tõendada oma isik, esitades kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, isikutunnistus
jne).

Edasi me peame tuvastama laenuvõtja kasusaajatest omanikke. Kasusaajast omanik
on füüsiline isik, kellele kuulub või kes kontrollib juriidilist isikut otsese või kaudse
omandamise kaudu või mõnel muul viisil. Selle tõttu peame koguma informatsiooni,
et mõista laenuvõtja omanike ja kontrollimise struktuuri. Me kogume ka andmed selle
kohta, kas laenuvõtja on seotud riikliku taustaga isikuga, ning andmed tema
perekonna liikmete või lähedaste partnerite kohta.

Tehingu- / ärisuhted

Me peame mõistma väljapakutud tehingu- / ärisuhete eesmärki. Selle tõttu me
küsitleme laenuvõtjat muu hulgas tema tegevusvaldkonna ja peamiste lepinguliste
partnerite kohta ning kogume muud asjakohast informatsiooni. Keeruliste või
ebatavaliste suurte tehingute korral, mille puhul ei pruugi olla mõistlikke või selgeid
majanduslikke eesmärke, kohaldame täiendavaid hoolsuse meetmeid, mis muu
hulgas hõlmab lisainformatsiooni ja dokumentide saamist.

Palun arvestage, et meie kohustuseks on ka kehtestatud ärisuhete järelevalvamine.
See hõlmab muu hulgas regulaarset kontrolli ning asjakohaste dokumentide ja
hoolsusmeetmete kohaldamise käigus kogutud andmete kaasajastamist. Selle tõttu
aegajalt me nõuame, et te kinnitaksite või täpsustaksite enda kohta käivat
informatsiooni ja andmeid.

Kogu kogutud ja laenuvõtja poolt esitatud ärisuhtega seotud informatsioon, sh isiku
tuvastamist ja kinnitamist võimaldav informatsioon, on kaitstud ning Bulkestate
säilitab selle kooskõlas vastavate seadustega.