BULKESTATE KOHESE VÄLJUMISE TINGIMUSED

1. Kohese Väljumise funktsioonile (määratletud allpool punktis 2, edaspidi Kohene Väljumine) kohaldatakse Bulkestate üldtingimusi veebilehe kasutamiseks ja nõuete ostmiseks, mis reguleerivad www.bulkestate.com platvormi kasutamist (edaspidi Tingimused), võttes arvesse käesolevates Bulkestate Kohese Väljumise tingimustes (edaspidi Kohese Väljumise Tingimused) sätestatud erisusi. Esisuurtähega mõisteid kasutatakse Kohese Väljumise Tingimustes tähenduses, mis on neile antud Tingimustes, välja arvatud juhul, kui need on Kohese Väljumise Tingimustes teisiti määratletud.

2. Kohene Väljumine on Veebilehe funktsioon, mis võimaldab Kasutajatel omal äranägemisel likvideerida oma investeerimisportfelli, müües Bulkestate'ile või Bulkestate'i poolt määratud kolmandale isikule (edaspidi Ostja) nõudeid, mille nad on Veebilehe kaudu omandanud ja mille kohta on Veebilehel sõnaselgelt sätestatud, et need on Kohese Väljumise jaoks sobivad.

3. Kohese Väljumise funktsiooni kasutades kohaldatakse müüdava nõude tasumata põhisummale automaatselt allahindlust. Põhisumma, millele on kohaldatud allahindlust, loetakse Kohese Väljumise kaudu müüdava nõude ostuhinnaks. Kohese Väljumise funktsiooni kasutades loobub Kasutaja oma õigusest saada seoses müüdava nõudega mis tahes teisi makseid peale ostuhinna, sealhulgas loobub Kasutaja õigusest saada Intressi, viivist ja muid kõrvalnõudeid ja lisasummasid, mis kuuluvad tasumisele Tingimuste ja Loovutuslepingu alusel. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et ostuhind on tema ainuke hüvitis nõude müümise eest.

4. Kohese Väljumise funktsioon on Kasutajatele kättesaadav vaid juhul, kui rahaliste vahendite kogumis, mida haldab Ostja ja mis on mõeldud nõuete ostmiseks Kasutajatelt, kes kasutavad Kohese Väljumise funktsiooni (edaspidi Kohese Väljumise rahalised vahendid), on piisavalt rahalisi vahendeid ja kogum ei ole saavutanud oma eelnevalt kehtestatud piirnorme (määratletud allpool). Kohese Väljumise funktsiooni kaudu ostetavatele nõuetele kehtivad järgnevad piirangud:

4.1. ühe individuaalse nõude maksimaalne riskipositsioon – 5-10% (tervest Kohese Väljumise rahaliste vahendite summast);

4.2. ühe projekti seotud nõuete maksimaalne riskipositsioon – 5-10%;

4.3. ühe tagatisvaraga tagatud nõuete maksimaalne riskipositsioon – 5-10%.

5. Käesolevate Kohese Väljumise Tingimustega nõustudes ja Kohese Väljumise funktsiooni kasutama hakkamisega Kasutaja tunnistab ja nõustub, et Bulkestate'il on õigus osade või kõikide Veebilehe kaudu ostetud nõuete suhtes Kohese Väljumise funktsiooni muuta või piirata, piirata juurdepääsu Kohese Väljumise funktsioonile või see deaktiveerida igal ajal omal äranägemisel, kusjuures Kasutaja loobub kõikidest nõuetest ja vastuväidetest Bulkestate'i sellise õiguse suhtes.

6. Kasutaja aktiveerib Kohese Väljumise funktsiooni konkreetse nõude suhtes, valides Kohese Väljumise funktsiooni kohaldamise sellele nõudele läbi oma Kasutajaprofiili ja esitades vastava tahteavalduse kooskõlas Tingimuste punktiga 3. Iga tahteavaldus, mis tehakse läbi Kasutajaprofiili, et aktiveerida nõude suhtes Kohene Väljumine, loetakse Kasutaja poolt esitatuks ning Kasutaja suhtes siduvaks ja tühistamatuks.

7. Kasutaja pääseb Kohese Väljumise funktsiooni puudutavale teabele ligi oma Kasutajaprofiili kaudu. Konkreetse nõude suhtes Kohese Väljumise aktiveerimisega kinnitab Kasutaja, et (i) ta on läbi lugenud Kohese Väljumise tööpõhimõtted ja selle aktiveerimisega seotud võimalikud tagajärjed ning nendest täielikult aru saanud ja (ii) ta on samuti läbi lugenud käesolevad Kohese Väljumise Tingimused ja neist täielikult aru saanud, nõustub neid järgima ja täitma ning on valmis nendes kirjeldatud tagajärgedeks.

8. Rahalised kohustused, mis tekivad tehingutest, mis tehakse selle tulemusel, et Kasutaja aktiveerib konkreetse nõude osas Kohese Väljumise funktsiooni, täidetakse Kasutaja Virtuaalkonto kaudu kooskõlas alloleva punktiga 8 ja Tingimustega.

9. 1-3 pangapäeva jooksul pärast seda, kui Kasutaja on kasutanud konkreetse nõude osas Kohese Väljumise funktsiooni, esitades vastava tahteavalduse kooskõlas eeltoodud punktiga 6, kantakse Kasutaja Virtuaalkontole Kasutaja poolt tahteavalduse esitamisel aktsepteeritud ostuhind, millest on maha arvatud Teenustasud ja muud tasud, mida kohaldatakse kooskõlas Hinnakirjaga (kui asjakohane).

10. Kasutajaprofiili kaudu saab Kasutaja igal ajal vaadata Kohese Väljumise kaudu müüdud nõudeid ja saada ülevaate Kohese Väljumise kaudu nõuete müügist saadud tulude ülekandmisest oma Virtuaalkontole. Lisaks saadab Bulkestate Kohese Väljumise kaudu müüdud iga nõude kohta teate Kasutaja e-posti aadressile.

11. Kasutajal on igal ajal õigus vabalt otsustada, kas oma portfellis olevate sobivate nõuete osas Kohese Väljumise funktsioon aktiveerida või mitte. Otsus aktiveerida konkreetsete nõuete osas Kohene Väljumine, ei takista Kasutajat kasutamast Veebilehe mis tahes muid funktsioone ja võimalusi, sh uute nõuete ostmine.

12. Võimaluse andmine Veebilehe Kohese Väljumise funktsiooni kasutamiseks ei kujuta endast ühelgi juhul Bulkestate'i või mis tahes kolmanda isiku poolt tehtud sõltumatut pakkumist ega antud sõltumatut soovitust ega võetud kohustust Kasutajatelt nõuete ostmise suhtes. Ainult need tehingud seoses konkreetsete sobivate nõuetega, mille Kasutaja algatab Kohese Väljumise funktsiooni aktiveerimisega Veebilehel ja sellest tulenevalt käesolevate Kohese Väljumise Tingimustega nõustudes, loetakse nimetatud tehingute poolte vahel kehtivaks ja siduvaks. Bulkestate ei vastuta mis tahes kahju eest, mida Kasutaja on kandnud või võib kanda Veebilehte või selle poolt pakutavaid teenuseid kasutades, sealhulgas Kohese Väljumise kaudu nõudeid madalama hinnaga müües.

Bulkestate on Saksa-Balti Kaubanduskoja, Euroopa ühisrahastamise võrgustiku ja Fintech Finlandi uhke liige.
  • European Crowdfunding Network
  • AHK
  • Fintech Finland