D144CDCA-2981-4B04-A9CC-DF6B8AB8278CE2440654-DFF4-4F6D-88A8-709183AFA503A3E2D7EB-0B3D-492F-9DB6-33A4EE766AE54CE0D8E6-F89B-4D18-990B-96797FA8771Darrow-backE2997C2F-00D0-4BC8-8354-690EC068507478B41C0C-A572-4E8D-B244-126F49AB402FD84A4CBF-EBD8-40B3-BD01-ADC911C2497BC374E1C9-2326-43AE-B490-4BEEC828E154673FA990-BCCC-4126-91A5-792E645D36B5F465D5B7-30EE-4319-A217-A252E037FF220AFCCAE1-D8FD-4AA9-BD21-0EFAEE9295510AE9600A-2112-4D02-B0D9-97A5FE501204168F4D1A-A192-4AB3-8E84-1C38C810C26F7582BD13-7B96-43D6-B08E-5E569BBA7B5DFCAD846A-B718-4613-A121-EC688BE22BBA0943C932-891E-4B10-AF5A-B8477ECC9026eye-2-white9F1195B3-7A37-48A8-A1D0-A8E1DC7549901D6578E2-727A-49CE-A0BB-E7ABE7371B51C4D30985-8815-48E3-9213-E30F63E72EAFCB070AAE-0B7E-445A-A7C5-660E92F16732D04C94B4-4E5C-4DAB-A2CB-20CF2EAFFA7865A06B12-CDC4-48D3-B8E9-79FF0C4E45A3E8260106-8E8C-4809-B6CE-7B5B13BACCA49AE5DC2C-8D37-44DE-ADA2-1F53159E3226C26194E7-A1E1-415A-A7D5-B7E6393B54024E77E832-1E31-4062-AB36-564928966ABEF9D0EE0C-25F3-4202-8659-90637D40CEDA8645AE05-D72A-42CD-8CBA-03583436E30E6AD55666-F4BD-4772-9CD2-3AC1BA6B6A3D19C96D8B-F440-4289-9641-EAF1C1796635A96CEDE5-88BF-4157-B0EA-D1B9BAADAED2BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F1BAD76148-9F92-47B8-8693-FFFD0AB932F146BACCE8-8575-4FDE-A446-81A146B20BACD75868C8-BE76-482B-9AFF-DF52BE085AF933304733-3A29-4DDB-91C3-8D944644BCF63029FD0D-9F18-46AB-BF60-F056554476F7D5FE9A72-1D82-4FA9-AAA1-F910A2D8A899E49F6E64-4B4B-4271-A573-B28CB58D1D261498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA8631498F9F5-9837-4610-B01A-F53DC28DA863178C94BC-4E1A-41F9-90AF-7AC215E4DA8FE6442424-5AC4-48AD-AC6B-3B69B94AA9C68D237E2A-0F08-4120-91B3-C97C6035711B9F0EE188-4C6E-47EC-B3E6-7D866E06FE65

BULKESTATE VISPĀRĒJIE MĀJASLAPAS LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMI NEKUSTAMO ĪPAŠUMU IEGĀDEI

 1.        Lietotie termini un to skaidrojumi

Bulkestate

OÜ “Bulkestate”, vienotais reģistrācijas Nr. 14002296, kas uztur un administrē Mājaslapu.

Bulkestate konts/-i

Mājaslapā norādītais/-ie Bulkestate bankas konts/-i, kurā/-os saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek iemaksāti Lietotāja naudas līdzekļi darījumu veikšanai Mājaslapā un kas tiek turēts/-i nodalīti no Bulkestate mantas.

Darījuma apstiprinājums

Līguma pielikums, kurā norādīta informācija par Lietotāja izvēlēto Nekustamo īpašumu.

Darījuma derīguma termiņš

Mājaslapā ievietotā nekustamā īpašuma pārdevēja norādīts termiņš, kurā Mājaslapas lietotājiem jāizvēlas nekustamais īpašums un jāsamaksā Drošības nauda paziņojumā norādītajā apmērā.

Darbdiena

jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Igaunijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas.

Drošības nauda

Naudas summa 1 (viena) Nekustamā īpašuma kvadrātmetra cenas apmērā.

Lietotāja bankas konts

kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts konts uz Lietotāja vārda.

Lietotāja ID numurs

katra Mājaslapas Lietotāja personalizēts numurs, atbilstoši kuram Bulkestate var identificēt Lietotāju. Lietotāja ID numurs tiek izmantots, arī veicot iemaksas Bulkestate kontā.

Lietotāja profils

Lietotāja Mājaslapā reģistrēta darbības platforma, kas saskaņā ar Mājaslapas lietotāja noteikumiem ir veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Lietotājam pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas Mājaslapā.

Lietotājs

persona, kas reģistrēta Mājaslapā kā tās lietotājs.

Līgums

www.bulkestate.com Mājaslapas lietotāja līgums, kas noslēgts starp Lietotāju un Bulkestate.

Nekustamais īpašums

Lietotāja Mājaslapā izvēlētais nekustamais īpašums, kuru Lietotājs ir gatavs iegādāties.

Noteikumi

šie vispārējie Bulkestate Mājaslapas lietotāja līguma noteikumi, kas piemērojami visiem Lietotāja līgumiem un darījumiem, ko slēdz Lietotājs, izmantojot Mājaslapu.

Mājaslapa

Bulkestate izveidotas un apkalpotas vietnes, kas apvienotas zem domēna vārda www.bulkestate.com un kas tā Lietotājiem ļauj izmantot dažādus Bulkestate piedāvātos interaktīvos pakalpojumus, kas darbojas šīs vietnes ietvaros.

Minimālais darījumu skaits

Pārdevēja Mājaslapā norādītais Darījumu skaits, kuriem izpildoties Darījuma derīguma termiņā Pārdevējam ir pienākums ar Lietotāju noslēgt Pirkuma līgumu.

Pārdevējs

Juridiskā persona, kas Mājaslapā izvietojusi piedāvājumu iegādāties tai piederošu/us nekustamos īpašumus.

Pirkuma līgums

Pirkuma līgums starp Lietotāju un Pārdēvēju par Nekustamā īpašuma iegādi.

Puses

Lietotājs un Bulkestate.

Reģistrācijas pieteikums

Mājaslapā noformēts Lietotāja izteikts pieteikums reģistrēties Mājaslapā un izmantot Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem.

 

2. Reģistrācija un Lietotāja profila izveidošana

2.1. Tiesības izmantot Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus ir tikai reģistrētiem Lietotājiem, kas noslēguši Līgumu ar Bulkestate, reģistrējot savu Lietotāja profilu.

2.2. Lai iesniegtu Reģistrācijas pieteikumu un noslēgtu Līgumu, Lietotājam ir jāatbilst, un Lietotājs apliecina, ka tas visā Mājaslapas lietošanas laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.2.1. Lietotājs ir fiziska vai juridiska persona;

2.2.2. Lietotājs ir fiziska persona, Lietotājam ir vismaz 18 gadi;

2.2.3. Lietotājam ir atvērts Lietotāja bankas konts, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem (ja tādi ir) tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.2.4. Lietotājam nav pasludināts maksātnespējas process;

2.2.5. Lietotājam saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav ierobežota rīcībspēja garīga rakstura traucējumu dēļ.

2.3. Lietotājs apliecina, ka Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas laikā Lietotājs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

2.4. Lietotājs reģistrējas Mājaslapā, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu un apstiprinot šos Noteikumus. Pēc Lietotāja reģistrācijas Mājaslapā automātiski tiek izveidots Lietotāja profils. Lietotājam reģistrējoties Mājaslapā, Bulkestate piešķir unikālu Lietotāja ID numuru.

2.5. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Bulkestate identificē Lietotāju pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles. Lietotājam ir tiesības mainīt Lietotāja identifikācijai norādīto Lietotāja e-pasta adresi un paroli Mājaslapā noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja Lietotājs ir juridiska persona, kas parakstījusi Līgumu, tad paraksttiesīgo personu, kurai Bulkestate ir noformētas paraksttiesības, Bulkestate ir tiesības identificēt kā Lietotāju.

2.7. Lai noslēgtu Līgumu, izmantotu Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus un iegādātos Nekustamos īpašumus, Lietotājam ir jāveic Noteikumu 3.nodaļā minētās darbības, kas nepieciešamas, lai Bulkestate identificētu Lietotāju.

2.8. Bulkestate ir tiesības atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju Mājaslapā, nenorādot atteikuma iemeslu.

2.9. Lietotāja profils ir personīgs un tikai Lietotāja profila īpašniekam (Lietotājam) ir tiesības tajā ieiet un to izmantot.

3. Lietotāja identifikācija un darījumu apstiprināšana

3.1. Bulkestate identificē Lietotāju atbilstoši Bulkestate iekšējās kontroles sistēmas noteikumiem attālināti, Lietotājam pēc Lietotāja reģistrācijas Mājaslapā no Lietotāja bankas konta pārskaitot uz Bulkestate kontu naudas līdzekļus. Šādā gadījumā Bulkestate identificē Lietotāju, izmantojot no bankas saņemto informāciju. Lietotājam ir pienākums maksājuma mērķī norādīt Lietotāja profilā norādīto Lietotāja ID numuru.

3.2. Lai pilnvērtīgi veiktu Lietotāja identifikāciju, Bulkestate pēc saviem ieskatiem ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties ar Lietotāju, pieprasīt papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Lietotāja identitāti, un vienpusēji noteikt papildus prasības Lietotāja identifikācijai, kā arī veikt grozījumus Lietotāju identifikācijas procesā.

3.3. Līgums starp Bulkestate un Lietotāju uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs Mājaslapā ir apstiprinājis šos Noteikumus un Bulkestate ir identificējis Lietotāju. Par Līguma noslēgšanas faktu Bulkestate paziņo Lietotājam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Lietotāja e-pasta adresi. Ar noslēgto Līgumu un Nekustamā īpašuma iegādes darījuma aprakstu līgumu Lietotājs var iepazīties Lietotāja profilā.

3.4. Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Reģistrācijas pieteikums un naudas līdzekļu iemaksa Bulkestate kontā apliecina, ka Lietotājs vēlas izmantot Mājaslapu un tajā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.5. Reģistrējoties un ielogojoties (ieejot) Mājaslapā savā Lietotāja profilā, Lietotājam ir jāievada Lietotāja e-pasta adrese un parole.

3.6. Lietotāja darbības, kas tiek veiktas Mājaslapā pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas, ir uzskatāmas par Lietotāja parakstu vai akceptu. Visi maksājumi, maksājumu uzdevumi, rīkojumi, iesniegumi, līgumi, kā arī citi dokumenti, ko apstiprinājis vai iesniedz Lietotājs savā Mājaslapā pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas Mājaslapā noteiktajā veidā, ir Lietotājam un Bulkestate saistoši.

3.7. Lietotāja parole ir konfidenciāla informācija, ko Lietotājs un Bulkestate apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Lietotājam ir pienākums glabāt drošībā Lietotāja paroli, kā arī regulāri mainīt/atjaunot paroli, bet ne retāk kā Bulkestate noteiktajā periodā.

3.8. Ja Lietotāja parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Lietotājam par to nekavējoties rakstiski vai pa telefonu jāinformē Bulkestate, pēc kā Bulkestate iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Lietotāja profilam līdz brīdim, kamēr uz Lietotāja iesnieguma pamata Lietotājam tiek piešķirta jauna Lietotāja parole un Lietotājs ir devis rīkojumu Bulkestate atbloķēt Lietotāja profilu.

3.9. Bulkestate ir tiesības, bet nav pienākums, bloķēt pieeju Lietotāja profilam gadījumos, ja Bulkestate rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Lietotāja profilam, tajā skaitā, ja Bulkestate rodas aizdomas, ka Lietotāja parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, vai Bulkestate rodas aizdomas par prettiesisku darījumu veikšanu, kā arī citos gadījumos pēc Bulkestate ieskatiem, lai nodrošinātu Lietotāja un/vai citu Bulkestate klientu pakalpojumu drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Bulkestate vai klientiem.

3.10. Bulkestate ir tiesīgs neapstiprināt darījumu, ja:

3.10.1. Lietotājs neievēro Noteikumus;

3.10.2. Bulkestate radušās aizdomas par Lietotāja identitāti un Bulkestate nav izdevies sazināties ar Lietotāju, lai apstiprinātu darījuma saturu;

3.10.3. Lietotāja rīkojums ir neskaidrs vai izkropļots sakaru traucējumu dēļ;

3.10.4. citos Noteikumu 3.10.p. minētajos gadījumos.

4. Nekustamā īpašuma izvēle un rezervācija

4.1. Pēc Lietotāja identifikācijas saskaņā ar šiem Noteikumiem Lietotājam ir tiesības iegādāties Mājaslapā piedāvātos Nekustamos īpašumus, ievērojot šādus noteikumus:

4.1.1. Lietotājs pēc saviem ieskatiem izvēlas Nekustamo īpašumu, kas tiek piedāvāts Mājaslapā;

4.1.2. Lietotājs Mājaslapā norāda Nekustamo īpašumu, kuru vēlas iegādāties, un apstiprina savu izvēli;

4.2. Pēc Lietotāja apstiprinājuma tas saņem nekustamā īpašuma iegādes Darījuma apstiprinājumu, kas ir šī Līguma pielikums un kurā ir norādīts Darījuma apstiprinājuma numurs, izvēlētais Nekustamais īpašums, tā adrese, kadastra Nr. un pirkuma cena.

4.3. Pēc Noteikumu 4.2. punktā minētā Darījuma apstiprinājuma Lietotājam ne vēlāk kā divu darba dienu laikā ir jāveic Drošības naudas pārskaitījums uz Bulkestate bankas kontu.

4.4. Veicot jebkuru pārskaitījumu uz Bulkestate kontu, Lietotājam ir pienākums maksājuma mērķī norādīt Lietotāja profilā norādīto Lietotāja ID numuru un Darījuma apstiprinājuma numuru. Ja Lietotājs veic maksājumu, nenorādot Lietotāja ID numuru vai Darījuma apstiprinājuma numuru, tad Bulkestate ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

4.5. Līguma pielikums Darījuma apstiprinājums stājas spēkā dienā, kad Drošības nauda ir ieskaitīta Bulkestate bankas kontā.

4.6. Negodīgā ceļā iegūtu līdzekļu iemaksa Bulkestate kontā ir pretlikumīga. Šādu aizdomīgu darbību gadījumā par tām tiks ziņots atbilstošajām kompetentajām iestādēm, un tas var novest pie visu Lietotāja kontā esošo līdzekļu iesaldēšanas, kā arī Lietotāja konta slēgšanas un līdzekļu konfiskācijas. Ja Bulkestate Lietotāja reģistrācijas laikā vai Līguma darbības laikā rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, Bulkestate ir tiesības nereģistrēt Lietotāju Mājaslapā, nepieņemt no Lietotāja naudas līdzekļus un/vai bloķēt pieeju vai slēgt Lietotāja profilu.

4.7. Lietotājs apstiprina un saprot, ka tiesības iegādāties izvēlēto Nekutamo īpašumu stājas spēkā tikai ar noteikumu, ja līdz Mājaslapā norādītajam Darījuma derīguma termiņam tiek sasniegts Minimālais darījumu skaits, kuriem iestājoties attiecīgais Nekustamā īpašuma Pārdevējs ir gatavs pārdot Nekustamo īpašumu.

4.8. Gadījumā, ja līdz Darījuma derīguma termiņam netiek sasniegts Minimālais darījumu skaits, Bulkestate atgriež Lietotājam no Lietotāja saņemto Drošības naudu, ieturot komisijas maksu EUR 5 (pieci euro) apmērā un Līguma pielikums – Darījuma apstiprinājums – tiek uzskatīts par izbeigtu bez papildus dokumentu parakstīšanas.

4.9. Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības Lietotāja profilā iepazīties ar informāciju par visiem Mājaslapas ietvaros Lietotāja veiktajiem darījumiem.

4.10. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar attiecīgā Nekustamā īpašuma pirkuma līguma projektu, kas ir pieejams Mājaslapā, un piekrīt iegādāties izvēlēto Nekustamo īpašumu uz tajā norādītajiem noteikumiem. Pircējs ir informēts, ka Drošības nauda Pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā tiks ieskaitīta pirkuma maksā.

5. Pirkuma līguma noslēgšanas kārtība

5.1. Gadījumā, ja Darījuma Derīguma termiņa laikā tiek sasniegts Minimālais darījumu skaits, Bulkestate nodrošina, ka Nekustamā īpašuma Pārdevējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Darījuma derīguma termiņa beigām uzaicinās Lietotāju parakstīt Pirkuma līgumu un nostiprinājuma lūgumu par Pircēja īpašuma tiesību reģistrāciju zemesgrāmatā.

6. Lietotāja tiesības un pienākumi 

6.1. Lietotājs apņemas:

6.1.1. neizmantot Mājaslapu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

6.1.2. reģistrējoties Mājaslapā un izmantojot Mājaslapu sniegt tikai patiesu informāciju;

6.1.3. izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;

6.1.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) Darbdienu laikā rakstiski informēt Bulkestate, ja mainās Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, konta numurs vai cita Mājaslapā sniegtā informācija;

6.1.5. saziņā ar Bulkestate rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

6.2. Apstiprinot šos Noteikumus, Lietotājs apliecina, ka tas spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par Nekustamā īpašuma iegādi, kā arī apzinās visus riskus un izmaksas, kas ir saistīti ar Nekustamā īpašuma iegādi un uzturēšanu nākotnē.

6.3. Lietotājs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Lietotāja parole, var piekļūt Lietotāja profilam un uzņemties saistības Lietotāja vārdā. Ja Mājaslapā tiek veiktas darbības ar Lietotāja profilu (t.sk. tiek pirkti Prasījumi), izmantojot pareizu Lietotāja e-pasta adresi un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Lietotāja profilā ir veicis pats Lietotājs.

6.4. Lietotājs pēc Drošības naudas samaksas Bulkestate apņemas tieši nesazināties ar Nekustamā īpašuma īpašnieku bez Bulkestate starpniecības.

7. Bulkestate tiesības un pienākumi

7.1. Bulkestate apliecina, ka no Lietotāja saņemtā Drošības nauda tiks glabāta Bulkestate kontā, kurš ir nodalīts no Bulkestate mantas.

8. Atbildība

8.1. Lietotājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies neautorizētu darbību rezultātā, ja Lietotājs rīkojies prettiesiski vai ar nodomu (tīši), vai rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis šo Noteikumu 3.7 vai 3.8.p. noteiktās prasības.

8.2. Lietotājs uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Lietotāja profilā līdz brīdim, kad Bulkestate ir brīdināts par Noteikumu 3.8.p. minētajiem gadījumiem un kad Bulkestate ir bijis pietiekams laiks bloķēt pieeju Lietotāja profilam.

8.3. Ja Bulkestate prettiesiskas darbības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Lietotājam, Bulkestate atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Lietotājam radušies. Zaudējumu atlīdzības lielums ir ierobežots ar Lietotāja samaksātās Drošības naudas apmēru.

8.4. Bulkestate ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Lietotāju par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam radušies vai varētu rasties Mājaslapas lietošanas vai Nekutamā īpašuma iegādes rezultātā, tajā skaitā:

8.4.1. ja Lietotājs nav ievērojis Līguma noteikumus;

8.4.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Lietotāja profila bloķēšanas brīdim atbilstoši šo Noteikumu 3.8.p. noteiktajā kārtībā;

8.4.3. ja saskaņā ar Līgumu tikusi bloķēta Lietotāja pieeja Lietotāja profilam;

8.5. Lietotāji Mājaslapā noslēdz darījumus tieši un uz savu atbildību. Lietotājiem ir tiesības izmantot Mājaslapā piedāvātās līgumu formas uz savu atbildību un risku. Bulkestate nav atbildīgs par iespējamām no tiesību aktiem izrietošām saistībām, kas var rasties Lietotājiem sakarā ar Mājaslapā noslēgtajiem darījumiem.

8.6. Ja Lietotājs noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) darījuma veikšanai, Lietotāja profila un paroles lietojums tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Lietotājs devis piekrišanu darījumam vai ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no šo Noteikumu 3.7. vai 3.8.p. noteiktajiem pienākumiem.

9. Lietotāja personas dati

9.1. Bulkestate ir tiesīgs veikt visu no Lietotāja saņemto Lietotāja personas datu apstrādi (reģistrēta Igaunijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Lietotāja personas datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras u.c.) un apstrādāt tos.

9.2. Bulkestate veiktās Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, finanšu un statistikas analīze, Bulkestate un/vai Lietotāja no Līguma izrietošo tiesību realizācija un aizsardzība.

9.3. Bulkestate ir tiesības atklāt Lietotāja personas datus:

9.3.1. jebkurai personai, kas saistīta ar Bulkestate no Līguma izrietošo saistību izpildi (tajā skaitā, komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.tml.);

9.3.2. ārpakalpojumu sniedzējiem, kurus Bulkestate piesaistījis no Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanai, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

9.3.3. personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Bulkestate, Igaunijas Republikas Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

9.3.4. trešajai personai, kas veic piedziņas darbības pret Lietotāju (piemēram, parādu piedziņas sabiedrībām, juristiem, tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem u.c.);

9.3.5. Bulkestate juridisko, grāmatvedības vai audita pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas ir apņēmušās neizpaust šādu informāciju.

9.4. Lietotājs piekrīt, ka Bulkestate izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Bulkestate piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām.

9.5. Bulkestate ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Lietotāja profilā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Lietotāja pasta adresi, lai sasniegtu Lietotāju.

10. Līguma izbeigšana

10.1. Bulkestate ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Lietotāja tiesības izmantot Mājaslapu un/vai izbeigt Līgumu un dzēst Lietotāja profilu, ja:

10.1.1. Lietotājs pārkāpj šos Noteikumu vai citādi pretlikumīgi izmanto Mājaslapu;

10.1.2. Lietotājs ir sniedzis Bulkestate nepatiesu vai maldinošu informāciju vai viltotus dokumentus;

10.1.3. ja Bulkestate rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, iesaistot Lietotāju vai Lietotāja profilu.

10.2. Bulkestate ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā Līguma darbības laikā, nosūtot Lietotājam uz Lietotāja e-pasta adresi paziņojumu vismaz 10 (desmit) Darbdienas iepriekš. Šādā gadījumā ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi Lietotājam tiek liegta iespēja noslēgt jaunus darījumus, kā arī tiek liegta iespēja izmantot Lietotāja profilu. Šādā gadījumā jau noslēgtie līgumi ir spēkā līdz tajos ietverto saistību pilnīgai izpildei.

10.3. Lietotājam jebkurā Līguma darbības laikā ir tiesības prasīt Lietotāja profila dzēšanu un Līguma izbeigšanu ar noteikumu, ka Lietotājam nav aktīvu darījumu.

10.4. Ja Lietotājs vēlas dzēst Lietotāja profilu un izbeigt Līgumu, Lietotājs no Lietotāja e-pasta adreses nosūta Bulkestate vai Lietotāja profilā aizpilda un apstiprina Mājaslapā noteiktajā kārtībā attiecīgu paziņojumu. 

11. Rīcība Bulkestate maksātnespējas gadījumā

11.1. Bulkestate maksātnespējas gadījumā jaunu Drošības naudas līgumu noslēgšana Mājaslapā tiek nekavējoties pārtraukta. Visi līdzekļi, kas iemaksāti Bulkestate bankas kontā tiek atgriezti Lietotājam.

11.2. Bulkestate maksātnespējas gadījumā Lietotājiem tiek izsniegta pilnīga informācija no Mājaslapas datu bāzes par to noslēgtajiem darījumiem Mājaslapas ietvaros.

12. Citi noteikumi

12.1. Visi darījumi Mājaslapā tiek veikti tikai euro (EUR).

12.2. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.

12.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei Mājaslapas ietvaros, pa pastu vai e-pastu, uz pasta un/vai e-pasta adresi, kas ir norādītas Lietotāja profilā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc pasta pakalpojumu sniedzēja zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Ziņojumi, kas nosūtīti uz Lietotāja e-pasta adresi, uzskatāmi par saņemtiem 24h laikā pēc to izsūtīšanas.

12.4. Lai attīstītu un uzlabotu Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus, Bulkestate ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Noteikumos. Piedāvājumu Noteikumu grozījumiem Noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Lietotājam uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi, Bulkestate publicē Mājaslapā un nosūta uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi.

12.5. Lietotājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Noteikumu grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Bulkestate. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Noteikumiem izrietošo maksājumu veikšanu, Bulkestate informē Lietotāju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

12.6. Lietotājs piekrīt/nepiekrīt Bulkestate piedāvātajiem Noteikumu grozījumiem (Noteikumu jaunajai redakcijai), izsakot savu piekrišanu/nepiekrišanu Mājaslapā.

12.7. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Igaunijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

12.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, Igaunijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

12.9. No šī Līguma izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Igaunijas Republikas tiesību akti.

12.10. Pušu strīdus saistībā ar Mājaslapas lietošanu un Noteikumiem izšķirs Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā vai Rīgas Apgabaltiesā, atkarībā pēc piekritības, saskaņā ar Igaunijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem.

12.11. Līgums tiek glabāts Bulkestate datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.

* * *

BULKESTATE VISPĀRĒJIE MĀJASLAPAS LIETOTĀJA LĪGUMA NOTEIKUMI CESIJU IEGĀDEI

1.        Lietotie termini un to skaidrojumi

Aizdevuma līgums

Bulkestate un Aizņēmēja distances līguma formā noslēgtā vienošanās par aizdevuma izsniegšanu Aizņēmējam.

Aizdevums

Aizņēmējam saskaņā ar Aizdevuma līgumu izsniegtā un neatmaksātā kredīta pamatsumma vai tās daļa, ko saskaņā ar Cesijas līgumu Aizņēmējs atmaksā un Bulkestate novirza par labu Kreditoram.

Aizņēmējs

juridiska persona, ar kuru Bulkestate ir noslēdzis Aizdevuma līgumu.

Apkalpošanas maksa

Cenrādī norādītā maksa, ko Lietotājs maksā Bulkestate par Prasījumu apkalpošanu saskaņā ar Līguma un/vai Cesijas līguma noteikumiem.

Bulkestate

OÜ “Bulkestate”, vienotais reģistrācijas Nr. 14002296, kas uztur un administrē Mājaslapu.

Bulkestate konts/-i

Mājaslapā norādītais/-ie Bulkestate bankas konts/-i, kurā/-os saskaņā ar šiem Noteikumiem tiek iemaksāti Lietotāja naudas līdzekļi darījumu veikšanai Mājaslapā un kas tiek turēts/-i nodalīti no Bulkestate mantas.

Cedents

Bulkestate, kas saskaņā ar Cesijas līgumu nodod Prasījumu Lietotājam (Cesionāram).

Cenrādis

Mājaslapā norādītās maksas, ko Lietotājs maksā Bulkestate par Prasījumu apkalpošanu

Cesijas līgums

cesijas līgums, kas tiek noslēgts starp Bulkestate kā Cedentu un Lietotāju kā Cesionāru un saskaņā ar kuru Bulkestate nodod Lietotājam (Cesionāram) Prasījumu, kas izriet no Aizdevuma līguma.

Cesionārs

Lietotājs, kurš ir iegādājies Prasījumu no Cedenta, aizstājot Cedentu.

Darbdiena

jebkura diena, kurā ir atvērtas bankas Igaunijā, izņemot sestdienas, svētdienas un valsts noteiktās svētku dienas.

Darījuma apstiprinājums

Mājaslapā automātiski izveidoti Cesijas līguma pamatnoteikumi.

Kreditors

Bulkestate, kuram pieder Prasījums pret Aizņēmēju.

Lietotāja bankas konts

kredītiestādē, uz kuru attiecas no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma vai Eiropas Savienības tiesību aktiem izrietošas prasības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, atvērts konts uz Lietotāja vārda.

Lietotāja ID numurs

katra Mājaslapas Lietotāja personalizēts numurs, atbilstoši kuram Bulkestate var identificēt Lietotāju. Lietotāja ID numurs tiek izmantots, arī veicot iemaksas Bulkestate kontā.

Lietotāja profils

Lietotāja Mājaslapā reģistrēta darbības platforma, kas saskaņā ar Mājaslapas lietotāja noteikumiem ir veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Lietotājam pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas Mājaslapā.

Lietotājs

persona, kas reģistrēta Mājaslapā kā tās lietotājs

Līgums

www.bulkestate.com Mājaslapas lietotāja līgums, kas noslēgts starp Lietotāju un Bulkestate.

Minimālais prasījuma apmērs

Bulkestate noteiktais un Mājaslapā norādītais minimālais viena Prasījuma apmērs, neieskaitot uzcenojumu vai atlaidi, kādā Lietotājs var iegādāties vienu Prasījumu. Prasījuma apmērs kopā ar uzcenojumu vai atlaidi (ja tāda ir) veido Prasījuma cenu.

Nodrošinājums

Bulkestate ķīlas tiesības uz nekustamo īpašumu, jebkāda veida komercķīla, galvojums un citi nodrošinājumi, kas nodrošina no Aizdevuma līguma izrietošo Aizņēmēja saistību izpildi.

Noteikumi

šie vispārējie Bulkestate Mājaslapas lietotāja līguma noteikumi, kas piemērojami visiem Lietotāja līgumiem un darījumiem, ko slēdz Lietotājs, izmantojot Mājaslapu.

Mājaslapa

Bulkestate izveidotas un apkalpotas vietnes, kas apvienotas zem domēna vārda www.bulkestate.com un kas tā Lietotājiem ļauj izmantot dažādus Bulkestate piedāvātos interaktīvos pakalpojumus, kas darbojas šīs vietnes ietvaros.

Prasījuma apmērs

Aizdevums vai tā daļa, kādā Cedents nodod Cesionāram Prasījumu un kas kopā ar uzcenojumu vai atlaidi (ja tāda ir) veido Prasījuma cenu.

Prasījuma cena

Bulkestate un Lietotāja norunāta un Cesijas līgumā noteikta maksa par Prasījuma cesiju, kas sastāv no Prasījuma apmēra un atlaides vai uzcenojuma (ja tāda ir).

Prasījuma pieteikums

Mājaslapā aizpildīts Lietotāja pieteikums par Lietotāja izvēlētu Prasījuma iegādi (cesiju).

Prasījums

Bulkestate prasījums vai tā daļa pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma līguma. Prasījums var sastāvēt no Aizdevuma pamatsummas, Procentiem un citiem blakus prasījumiem pilnā vai daļējā apmērā, ievērojot Cedenta tiesības noteikt izņēmumu saskaņā ar Civillikuma 1806.panta noteikumiem.

Procenti

atlīdzība par Aizdevuma lietošanu, kas tiek aprēķināta saskaņā ar Aizdevuma līgumu un ko maksā Aizņēmējs.

Puses

Lietotājs un Bulkestate.

Reģistrācijas pieteikums

Mājas lapā noformēts Lietotāja izteikts pieteikums reģistrēties Mājaslapā un izmantot Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar Noteikumiem.

 

2. Reģistrācija un Lietotāja profila izveidošana

2.1. Tiesības izmantot Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus ir tikai reģistrētiem Lietotājiem, kas noslēguši Līgumu ar Bulkestate, reģistrējot savu Lietotāja profilu

2.2. Lai iesniegtu Reģistrācijas pieteikumu un noslēgtu Līgumu, Lietotājam ir jāatbilst, un Lietotājs apliecina, ka tas visā Mājaslapas lietošanas laikā atbildīs šādiem kritērijiem:

2.2.1. Lietotājs ir fiziska vai juridiska persona;

2.2.2. ja Lietotājs ir fiziska persona, Lietotājam ir vismaz 18 gadi;

2.2.3. Lietotājam ir atvērts Lietotāja bankas konts, ar kuru un ar tajā esošajiem naudas līdzekļiem (ja tādi ir) tas ir tiesīgs brīvi rīkoties;

2.2.4. Lietotājam nav pasludināts maksātnespējas process;

2.2.5. Lietotājam saskaņā ar spēkā stājušos tiesas spriedumu nav ierobežota rīcībspēja garīga rakstura traucējumu dēļ.

2.3. Lietotājs apliecina, ka Reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un Līguma noslēgšanas laikā Lietotājs ir rīcībspējīgs un neatrodas alkoholisko, narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmē.

2.4. Lietotājs reģistrējas Mājaslapā, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu un apstiprinot šos Noteikumus. Pēc Lietotāja reģistrācijas Mājaslapā automātiski tiek izveidots Lietotāja profils. Lietotājam reģistrējoties Mājaslapā, Bulkestate piešķir unikālu Lietotāja ID numuru.

2.5. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Bulkestate identificē Lietotāju pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles. Lietotājam ir tiesības mainīt Lietotāja identifikācijai norādīto Lietotāja e-pasta adresi un paroli Mājaslapā noteiktajā kārtībā.

2.6. Ja Lietotājs ir juridiska persona, kas parakstījusi Līgumu, tad paraksttiesīgo personu, kurai Bulkestate ir noformētas paraksttiesības, Bulkestate ir tiesības identificēt kā Lietotāju.

2.7. Lai noslēgtu Līgumu, izmantotu Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus un iegādātos Prasījumus, Lietotājam ir jāveic Noteikumu 3.nodaļā minētās darbības, kas nepieciešamas, lai Bulkestate identificētu Lietotāju.

2.8. Bulkestate ir tiesības atteikt jauna Lietotāja reģistrāciju Mājaslapā, nenorādot atteikuma iemeslu.

2.9. Lietotāja profils ir personīgs un tikai Lietotāja profila īpašniekam (Lietotājam) ir tiesības tajā ieiet un to izmantot.

3. Lietotāja identifikācija un darījumu apstiprināšana

3.1. Bulkestate identificē Lietotāju atbilstoši Bulkestate iekšējās kontroles sistēmas noteikumiem vienā no šādiem veidiem:

3.1.1. klātienē, pirms Līguma noslēgšanas Lietotājam aizpildot Lietotāja datu veidlapu un uzrādot vai iesniedzot Bulkestate pieprasītos identifikācijas dokumentus;

3.1.2. attālināti, Lietotājam pēc Lietotāja reģistrācijas Mājaslapā no Lietotāja bankas konta pārskaitot uz Bulkestate kontu naudas līdzekļus. Šādā gadījumā Bulkestate identificē Lietotāju, izmantojot no bankas saņemto informāciju. Lietotājam ir pienākums maksājuma mērķī norādīt Lietotāja profilā norādīto Lietotāja ID numuru.

3.2. Lai pilnvērtīgi veiktu Lietotāja identifikāciju, Bulkestate pēc saviem ieskatiem ir tiesības jebkurā laikā, sazinoties ar Lietotāju, pieprasīt papildus dokumentus vai informāciju, kas apliecina Lietotāja identitāti, un vienpusēji noteikt papildus prasības Lietotāja identifikācijai, kā arī veikt grozījumus Lietotāju identifikācijas procesā.

3.3. Ja Līgums tiek noslēgts klātienē, tad Līgums starp Bulkestate un Lietotāju uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījušas abas Puses. Ja Līgums tiek noslēgts attālināti, tad Līgums starp Bulkestate un Lietotāju uzskatāms par noslēgtu un stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs Mājaslapā ir apstiprinājis šos Noteikumus un Bulkestate ir identificējis Lietotāju. Par Līguma noslēgšanas faktu Bulkestate paziņo Lietotājam, nosūtot rakstisku paziņojumu uz Lietotāja e-pasta adresi. Ar noslēgto Līgumu un visiem Cesijas līgumiem Lietotājs var iepazīties Lietotāja profilā.

3.4. Noteikumos noteiktajā kārtībā iesniegts Reģistrācijas pieteikums un naudas līdzekļu iemaksa Bulkestate kontā apliecina, ka Lietotājs vēlas izmantot Mājaslapu un tajā piedāvātos pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.5. Reģistrējoties un ielogojoties (ieejot) Mājaslapā savā Lietotāja profilā, Lietotājam ir jāievada Lietotāja e-pasta adrese un parole.

3.6. Lietotāja darbības, kas tiek veiktas Mājaslapā pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšana, ir uzskatāmas par Lietotāja parakstu vai akceptu. Visi maksājumi, maksājumu uzdevumi, rīkojumi, iesniegumi, līgumi, kā arī citi dokumenti, ko apstiprinājis vai iesniedz Lietotājs savā Mājaslapā pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles ievadīšanas Mājaslapā noteiktajā veidā, ir Lietotājam un Bulkestate saistoši.

3.7. Lietotāja parole ir konfidenciāla informācija, ko Lietotājs un Bulkestate apņemas neizpaust un novērst trešo personu iespējas to uzzināt. Lietotājam ir pienākums glabāt drošībā Lietotāja paroli, kā arī regulāri mainīt/atjaunot paroli, bet ne retāk kā Bulkestate noteiktajā periodā.

3.8. Ja Lietotāja parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, Lietotājam par to nekavējoties rakstiski vai pa telefonu jāinformē Bulkestate, pēc kā Bulkestate iespējami īsākā laikā bloķē pieeju Lietotāja profilam līdz brīdim, kamēr uz Lietotāja iesnieguma pamata Lietotājam tiek piešķirta jauna Lietotāja parole un Lietotājs ir devis rīkojumu Bulkestate atbloķēt Lietotāja profilu.

3.9. Bulkestate ir tiesības, bet nav pienākums, bloķēt pieeju Lietotāja profilam gadījumos, ja Bulkestate rodas aizdomas par nesankcionētu piekļūšanu Lietotāja profilam, tajā skaitā, ja Bulkestate rodas aizdomas, ka Lietotāja parole ir kļuvusi zināma vai varējusi kļūt zināma trešajai personai, vai Bulkestate rodas aizdomas par prettiesisku darījumu veikšanu, kā arī citos gadījumos pēc Bulkestate ieskatiem, lai nodrošinātu Lietotāja un/vai citu Bulkestate klientu pakalpojumu drošību, neaizskaramību, konfidencialitāti vai novērstu iespējamus zaudējumus Bulkestate vai klientiem.

3.10. Bulkestate ir tiesīgs neapstiprināt darījumu, ja:

3.10.1. Lietotājs neievēro Noteikumus;

3.10.2. Bulkestate radušās aizdomas par Lietotāja identitāti un Bulkestate nav izdevies sazināties ar Lietotāju, lai apstiprinātu darījuma saturu;

3.10.3. Lietotāja rīkojums ir neskaidrs vai izkropļots sakaru traucējumu dēļ;

3.10.4. citos Noteikumu 3.10.p. minētajos gadījumos.

4. Bulkestate konts un maksājuma veikšanas noteikumi 

4.1. Bulkestate pieņem no Lietotāja naudas līdzekļus un Lietotājs tos pārskaita uz Bulkestate kontu.

4.2. Lietotājam ir tiesības pārskaitīt līdzekļu uz Bulkestate kontu tikai savā vārdā, naudas līdzekļus pārskaitot tikai no Lietotāja bankas konta.

4.3. Veicot jebkuru pārskaitījumu uz Bulkestate kontu Lietotājam ir pienākums maksājuma mērķī norādīt Lietotāja profilā norādīto Lietotāja ID numuru un Darījuma apstiprinājuma numuru. Ja Lietotājs veic maksājumu, nenorādot Lietotāja ID numuru un Darījuma apstiprinājuma numuru numuru, tad Bulkestate ir tiesības šādu maksājumu uzskatīt par nesaņemtu līdz tā identifikācijas brīdim.

4.4. Bulkestate ir tiesības izmantot Lietotāja uz Bulkestate kontu pārskaitītos naudas līdzekļus tikai saskaņā ar Līguma un Cesijas līguma noteikumiem.

4.5. Lietotāja saskaņā ar šiem Noteikumiem pārskaitītie naudas līdzekļi Bulkestate uzskatāmi par lietas vešanai nepieciešamajiem līdzekļiem Civillikuma 2307.p. izpratnē. Attiecīgā naudas summa bankā pēc tās rakstura ir prasījums (pret banku), ko Bulkestate ir ieguvis Lietotāja vārdā un labā un tikai lai izpildītu pilnvarniekam doto uzdevumu. Līdz ar to attiecīgie naudas līdzekļi ir nodalīti no Bulkestate mantas un netiek atspoguļoti Bulkestate finanšu pārskatos. Lietotājs apstiprina, ka, veicot naudas līdzekļu iemaksu Bulkestate kontā, tas pilnībā neieskaita minētos naudas līdzekļus Bulkestate mantā.

4.6. Visi maksājuma uz Bulkestate kontu veicami tikai euro valūtā. Ja Lietotājs izdara maksājumu citā valūtā, tad Bulkestate pēc savas izvēles ir tiesības konvertēt attiecīgo summu uz euro pēc Bulkestateizvēlētas kredītiestādes valūtas maiņas komerckursa vai pēc Igaunijas Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa maksājuma saņemšanas dienā. Jebkurus izdevumus, kas saistīti ar naudas iemaksām, sedz Lietotājs.

4.7. Bulkestate ir tiesības veikt ieturējumus no maksājumiem, kas tiek veikti no Bulkestate konta uz Lietotāja kontu, lai nodrošinātu Lietotāja saistību, kas izriet no Līguma un Cesijas līguma, izpildi, tajā skaitā, Bulkestate Apkalpošanas maksu samaksai.

4.8. Negodīgā ceļā iegūtu līdzekļu iemaksa Bulkestate kontā ir pretlikumīga. Šādu aizdomīgu darbību gadījumā, par tām tiks ziņots atbilstošajām kompetentajām iestādēm, un tas var novest pie visu Lietotāja kontā esošo līdzekļu iesaldēšanas, kā arī Lietotāja konta slēgšanas un līdzekļu konfiskācijas. Ja Bulkestate Lietotāja reģistrācijas laikā vai Līguma darbības laikā rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, Bulkestate ir tiesības nereģistrēt Lietotāju Mājaslapā, nepieņemt no Lietotāja naudas līdzekļus un/vai bloķēt pieeju vai slēgt Lietotāja profilu.

5. Prasījuma tiesību iegāde

5.1. Pēc Lietotāja identifikācijas saskaņā ar šiem Noteikumiem, Lietotājam ir tiesības iegādāties Mājaslapā piedāvātos Prasījumus, ievērojot šādus noteikumus:

5.1.1. Lietotājs pēc saviem ieskatiem izvēlas Prasījumu, kas tiek piedāvāts Mājaslapā;

5.1.2. Prasījuma pieteikumā Lietotājs norāda Prasījuma cenu, par kādu Lietotājs vēlas iegādāties Prasījumu, un apstiprina savu izvēli. Prasījuma cena sastāv no Prasījuma apmēra, kas nevar būt mazāks par Minimālo prasījuma apmēru, un uzcenojuma vai atlaides (ja tāda ir).

5.2. Visi Prasījuma pieteikumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā un izpildīti saskaņā ar Mājaslapā attiecīgajā brīdī piemērojamo Prasījuma pieteikumu izpildes kārtību. Laika noteikšanai izšķiroša nozīme ir Mājaslapas sistēmas laikam. Bulkestate ir tiesības jebkurā laikā, iepriekš nebrīdinot Lietotāju, vienpusēji grozīt un papildināt spēkā esošo Prasījuma pieteikumu izpildes kārtību.

5.3. Pēc tam, kad Lietotājs izvēlējies Prasījumu un norādījis iegādes summu, Lietotājam Mājaslapā tiek sniegts Darījuma apstiprinājums. Lietotājs pārbauda Darījuma apstiprinājumā ietvertās informācijas pilnību un pareizību un, ja Darījuma apstiprinājumā ietvertā informācija atbilst Lietotāja izteiktajai gribai, Lietotājs apstiprina Darījuma apstiprinājumu Mājaslapā noteiktajā kārtībā.

5.4. Ar Noteikumu 5.3.p. minēto apstiprinājumu Lietotāja veiktais pirkums ir Lietotājam saistošs un Lietotājam 2 (divu) darba dienu laikā jāveic attiecīgās Prasījuma cenas pārskaitījums uz Bulkestate kontu. Ar Prasījuma cenas ieskaitīšanas brīdi Bulkestate kontā attiecīgais Prasījums uzskatāms par saistošu Bulkestate un nodotu Lietotājam.

5.5. Lietotājs apstiprina un saprot, ka Lietotājs var iegādāties visus prasījumus pret Aizņēmēju, kas izriet no Aizdevuma līguma, pilnā apmērā vai tikai to daļu. Iegādājoties tikai prasījumu daļu, Lietotājs apstiprina un saprot, ka Prasījumi nav visi Bulkestate prasījumi pret Aizņēmēju, Lietotājs nekļūst par vienīgo Aizņēmēja kreditoru saskaņā ar Aizdevuma līgumu un šādā gadījumā Bulkestate atbilstoši Noteikumiem apkalpo Prasījumu kopā ar citu Mājaslapas lietotāju prasījumiem, kas izriet no Aizdevuma līguma.

5.6. Lietotājam jebkurā laikā ir tiesības Lietotāja profilā iepazīties ar informāciju par visiem Mājaslapas ietvaros Lietotāja veiktajiem darījumiem, Bulkestate veiktajiem maksājumiem Lietotājam un Bulkestate veiktajiem ieturējumiem no Lietotāja saskaņā ar šiem Noteikumiem un Cesijas līguma noteikumiem.

6. Cesijas līguma noslēgšanas kārtība

6.1. Vienlaicīgi ar Noteikumu 5.3.p. minēto apstiprinājumu Lietotājs apstiprina pērkamo Prasījumu Cesijas līguma noteikumus Mājaslapā noteiktajā kārtībā.

6.2. Ar brīdi, kad Lietotājs ir apstiprinājis Cesijas līguma noteikumus Mājaslapā noteiktajā kārtībā, Cesijas līgums uzskatāms par noslēgtu un Lietotājs kļūst par Kreditoru.

6.3. Ar Cesijas līguma noslēgšanas brīdi noslēgtais Cesijas līgums visu tā spēkā esamības laiku ir Lietotājam pieejams tā Lietotāja profilā un Bulkestate nekavējoties nodrošina Lietotājam tiesības tā Lietotāja profilā iepazīties ar iegādāto Prasījumu un paredzamo Aizdevuma atmaksas grafiku. Aizdevuma līgums un citi ar to saistītie dokumenti Cesijas līguma noslēgšanas rezultātā Lietotājam (Cesionāram) netiek nodoti un glabājas pie Bulkestate.

6.4. Aizņēmējs veic Aizņēmēja maksājumus ik mēnesi saskaņā ar Aizdevuma līgumu. Saņemot Aizņēmēja maksājumus no Aizņēmēja, Bulkestate visus saņemtos līdzekļus sadala starp Lietotājiem, kam pieder Prasījumi pret Aizņēmēju, šādi:

6.4.1. saņemtā Aizdevuma pamatsumma tiek sadalīta proporcionāli katra Lietotāja piederošā Prasījuma pret Aizņēmēju apmēram;

6.4.2. saņemtie Procenti un citi blakus prasījumi, kas izriet no attiecīgā Prasījuma, tiek izmaksāti Lietotājam, kuram pieder attiecīgais Prasījums;

6.5. Nekavējoties pēc saņemto naudas līdzekļu sadales Bulkestate pārskaita attiecīgo naudas summu uz Lietotāja kontu, ieturot Apkalpošanas maksu un citus maksājumus saskaņā ar Cenrādi (ja tādi ir).

6.6. Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka, aprēķinot Procentus, likumiskos nokavējuma procentus un citus blakus prasījumus, kā arī saskaņā ar Noteikumiem vai Cesijas līgumu izmaksājamās summas, tiek pieņemts, ka gadā ir 360 dienas.

6.7. Lietotājs apzinās Aizņēmēja saistību neizpildes risku, kā rezultātā Lietotājs var neatgūt Prasījumu pilnā apmērā. Bulkestate apņemas veikt visas nepieciešamās un pieļaujamās darbības, lai sekmētu Prasījuma savlaicīgu un pilnīgu atgūšanu, neiesaistot tajā Lietotāju. Aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā Bulkestate neuzņemas atbildību par Prasījuma drošumu un Bulkestate nav pienākuma atmaksāt Lietotājam tā samaksāto Prasījuma cenu vai tās daļu.

6.8. Prasījuma cenas samaksas kārtība, Prasījumu atgūšanas un citi cesijas noteikumi ietverti Cesijas līgumā.

7. Lietotāja tiesības un pienākumi 

7.1. Lietotājs apņemas:

7.1.1. neizmantot Mājaslapu pretlikumīgu darbību veikšanai, ieskaitot krāpšanu un negodīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju;

7.1.2. reģistrējoties Mājaslapā un izmantojot Mājaslapu sniegt tikai patiesu informāciju;

7.1.3. izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas;

7.1.4. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) Darbdienu laikā rakstiski informēt Bulkestate, ja mainās Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, konta numurs vai cita Mājaslapā sniegtā informācija;

7.1.5. saziņā ar Bulkestate rīkoties pieklājīgi, ievērojot sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas.

7.2. Apstiprinot šos Noteikumus, Lietotājs apliecina, ka tas spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par Prasījumu iegādi un Cesijas līgumu noslēgšanu, kā arī apzinās visus riskus, tai skaitā risku neatgūt Prasījumu vai tā daļu. Lietotājs saprot, ka ar Prasījuma cesiju Cesionāram par labu netiek pārreģistrētas Nodrošinājumā ietilpstošās ķīlas tiesības (ja tādas ir reģistrētas) un tās tiek saglabātas par labu Bulkestate.

7.3. Lietotājs apzinās un saprot, ka trešās personas, kurām ir kļuvusi zināma Lietotāja parole, var piekļūt Lietotāja profilam un uzņemties saistības Lietotāja vārdā. Ja Mājaslapā tiek veiktas darbības ar Lietotāja profilu (t.sk. tiek pirkti Prasījumi), izmantojot pareizu Lietotāja e-pasta adresi un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā Lietotāja profilā ir veicis pats Lietotājs.

7.4. Lietotājs apzinās un ir informēts, ka Bulkestate ir pienākums nodrošināt Aizņēmēju personas datu konfidencialitāti, tāpēc Bulkestate Cesijas līguma ietvaros Lietotājam (Cesionāram) atklās tikai ierobežota satura informāciju par Aizņēmēju un Nodrošinājumu. Lietotājs apņemas nepieprasīt Bulkestate atklāt šādu konfidenciālo informāciju par Aizņēmēju un Nodrošinājumu, kā arī neizvirzīs pretenzijas pret Bulkestate un Aizņēmēju šajā sakarā.

7.5. Lietotājs (Cesionārs) apņemas Cesijas līguma darbības laikā tieši nesazināties ar Aizņēmēju noslēgtā Cesijas līguma un cedētā Prasījuma sakarā, bez Bulkestate starpniecības nepieprasīt Aizņēmēja maksājumu samaksu, pret Aizņēmēju vai Nodrošinājumu nevērst prasījumus, kā arī pret Aizņēmēju necelt prasības tiesā vai šķīrējtiesā.

8. Bulkestate tiesības un pienākumi

8.1. Bulkestate Lietotāja uzdevumā un atbilstoši tā Mājaslapā sniegtajiem rīkojumiem slēdz Cesijas līgumus un pārvalda Lietotāja Prasījumus. Lietotājs uzdod un pilnvaro, un Bulkestate uzņemas pienākumu tā interesēs, bet savā vārdā pārvaldīt Prasījumu.

8.2. Bulkestate pārvalda Prasījumus, kas cedēti Lietotājam (Cesionāram), šķirti no savas mantas. Lietotājs piešķir Bulkestate tiesisku varu pārvaldīt Prasījumu, ko Bulkestate izmanto savā vārdā, bet Lietotāja interesēs. Lietotājs apņemas vienpusēji neatsaukt šajos Noteikumos un Cesijas līgumā ietverto pilnvarojumu.

8.3. Bulkestate apliecina, ka no Aizdevuma līguma izrietošais Lietotāja Prasījums ir tikai un vienīgi Lietotāja manta Cesijas līgumā norādītajā apmērā, bet Bulkestate tikai pārvalda Prasījumu tādos ietvaros, kādi ir noteikti šajā Līgumā, Aizdevuma līgumā, Cesijas līgumā. Prasījums ir uzskatāms par Lietotāja mantu neskatoties uz to, ka Bulkestate kā aizdevējs ir noslēdzis Aizdevuma līgumu un izsniedzis Aizņēmējam Aizdevumu, kā arī neskatoties uz to, ka Nodrošinājums ir sniegts par labu Bulkestate.

8.4. Bulkestate pārvalda Prasījumu līdz Prasījuma dzēšanai pilnā apmērā, darbojoties kā Lietotāja aģents (pilnvarnieks) saskaņā ar Civillikuma 18.nodaļā noteikto.

9. Samaksa par Mājaslapas pakalpojumiem

9.1. Par Bulkestate sniegtajiem pakalpojumiem Lietotājs maksā Bulkestate Apkalpošanas maksu saskaņā ar Cenrādi vai Lietotāja un Bulkestate individuāli noteiktu Apkalpošanas maksu, kā arī citus Cenrādī noteiktos maksājumus, ja tādi ir piemērojami.

9.2. Bulkestate ietur Apkalpošanas maksu bez papildus saskaņošanas ar Lietotāju no maksājumiem, ko Lietotājs saņem no Bulkestate konta.

9.3. Maksājuma saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājuma summa ir ieskaitīta maksājuma saņēmēja kontā.

9.4. Lietotājs apzinās un saprot, ka saskaņā ar Lietotājam piemērojamo nodokļu tiesību un citiem normatīvajiem aktiem par ienākumu, ko Lietotājs saņem sakarā ar Prasījumu, ir maksājami nodokļi. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu, kas izriet no Lietotāja Prasījuma, nomaksu saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem.

10. Atbildība

10.1. Lietotājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies neautorizētu darbību rezultātā, ja Lietotājs rīkojies prettiesiski vai ar nodomu (tīši), vai rupjas neuzmanības dēļ nav pildījis šo Noteikumu 3.7 vai 3.8.p. noteiktās prasības.

10.2. Lietotājs uzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, uzņemtajām saistībām vai citām darbībām, kas veiktas Lietotāja profilā līdz brīdim, kad Bulkestate ir brīdināts par Noteikumu 3.8.p. minētajiem gadījumiem un kad Bulkestate ir bijis pietiekams laiks bloķēt pieeju Lietotāja profilam.

10.3. Ja Bulkestate prettiesiskas darbības rezultātā tiek nodarīti zaudējumi Lietotājam, Bulkestate atlīdzina tiešos zaudējumus, kas Lietotājam radušies. Zaudējumu atlīdzības lielums ir ierobežots ar Lietotāja uz Bulkestate kontu pārskaitītās summas  apmēru zaudējumu rašanās brīdī.

10.4. Bulkestate ir pilnībā atbrīvots no atbildības pret Lietotāju par jebkādiem zaudējumiem, kas Lietotājam radušies vai varētu rasties Mājaslapas lietošanas vai Prasījumu iegādes rezultātā, tajā skaitā:

10.4.1. ja Lietotājs nav ievērojis Līguma noteikumus;

10.4.2. trešo personu nelikumīgas darbības rezultātā līdz Lietotāja profila bloķēšanas brīdim atbilstoši šo Noteikumu 3.8.p. noteiktajā kārtībā;

10.4.3. sakaru traucējumu dēļ un citu no Bulkestate neatkarīgu traucējumu vai šķēršļu rezultātā;

10.4.4. ja saskaņā ar Līgumu tikusi bloķēta Lietotāja pieeja Lietotāja profilam;

10.4.5. par Aizņēmēja Aizdevuma līguma pārkāpumiem vai prettiesisku darbību;

10.4.6. no Cesijas līguma izrietošo Lietotāja saistību izpildi vai izpildes kavējumu.

10.5. Bulkestate nav pienākuma veikt Prasījuma vai jebkādu citu maksājumu samaksu Lietotājam, iekams Bulkestate nav saņēmis šādu maksājumu no attiecīgā Aizņēmēja saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

10.6. Lietotāji Mājaslapā noslēdz darījumus tieši un uz savu atbildību. Lietotājiem ir tiesības izmantot Mājaslapā piedāvātās līgumu formas uz savu atbildību un risku. Bulkestate nav atbildīgs par iespējamām, no tiesību aktiem izrietošām saistībām, kas var rasties Lietotājiem sakarā ar Mājaslapā noslēgtajiem darījumiem.

10.7. Ja Lietotājs noliedz, ka būtu autorizējis (devis savu piekrišanu) darījuma veikšanai, Lietotāja profila un paroles lietojums tiek uzskatīts par pietiekošu pierādījumu tam, ka Lietotājs devis piekrišanu darījumam vai ir rīkojies krāpnieciski, vai ar nodomu vai aiz neuzmanības nav pildījis kādu no šo Noteikumu 3.7. vai 3.8.p. noteiktajiem pienākumiem.

10.8. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi gadījumā, ja saistības nav izpildītas no Pušu gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, ko izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, tai skaitā, elektrības padeves traucējumus, Igaunijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos normatīvos aktos, streikus, kara darbību, dabas katastrofas vai citus iemeslus, kurus Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Noteikumos paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

11. Lietotāja personas dati

11.1. Bulkestate ir tiesīgs veikt visu no Lietotāja saņemto Lietotāja personas datu apstrādi (reģistrēta Igaunijas Republikas Datu valsts inspekcijā), kā arī nodot un saņemt Lietotāja personas datus un citu informāciju no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., Iedzīvotāju reģistra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras u.c.) un apstrādāt tos.

11.2. Bulkestate veiktās Lietotāja personas datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un uzturēšana, finanšu un statistikas analīze, Bulkestate un/vai Lietotāja no Līguma izrietošo tiesību realizācija un aizsardzība.

11.3. Bulkestate ir tiesības atklāt Lietotāja personas datus:

11.3.1. jebkurai personai, kas saistīta ar Bulkestate no Līguma izrietošo saistību izpildi (tajā skaitā, komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu starpniekiem, kredītiestādēm, IT pakalpojumu sniedzējiem u.tml.);

11.3.2. ārpakalpojumu sniedzējiem, kurus Bulkestate piesaistījis no Līguma izrietošo pakalpojumu sniegšanai, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

11.3.3. personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Bulkestate, Igaunijas Republikas Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

11.3.5. nododot (cedējot) Prasījumu;

11.3.6. trešajai personai, kas veic piedziņas darbības pret Lietotāju (piemēram, parādu piedziņas sabiedrībām, juristiem, tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem u.c.);

11.3.7. Bulkestate juridisko, grāmatvedības vai audita pakalpojumu sniedzējiem, nodrošinot, ka minētās personas ir apņēmušās neizpaust šādu informāciju.

11.4. Lietotājs piekrīt, ka Bulkestate izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Bulkestate piedāvātajiem produktiem vai rīkotajām akcijām.

11.5. Bulkestate ir tiesības zvanīt un nosūtīt īsziņas (SMS) uz Lietotāja profilā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru vai jebkuru citu telefona numuru, nosūtīt e-pasta vēstules uz Lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi, kā arī nosūtīt pasta sūtījumus uz Lietotāja pasta adresi, lai sasniegtu Lietotāju.

12. Līguma izbeigšana

12.1. Bulkestate ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Lietotāja tiesības izmantot Mājaslapu un/vai izbeigt Līgumu un dzēst Lietotāja profilu, ja:

12.1.1. Lietotājs pārkāpj šos Noteikumu vai Cesijas līguma noteikumus, vai citādi pretlikumīgi izmanto Mājaslapu;

12.1.2. Lietotājs ir sniedzis Bulkestate nepatiesu vai maldinošu informāciju vai viltotus dokumentus;

12.1.3. ja Bulkestate rodas aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu vai šo darbību mēģinājumu, iesaistot Lietotāju vai Lietotāja profilu.

12.2. Bulkestate ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā Līguma darbības laikā, nosūtot Lietotājam uz Lietotāja e-pasta adresi paziņojumu vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi Lietotājam tiek liegta iespēja noslēgt jaunus Cesijas līgumus un iegādāties jaunus Prasījumus, kā arī tiek liegta iespēja izmantot Lietotāja profilu. Šādā gadījumā Bulkestate turpina pārvaldīt visus Lietotāja līdz Bulkestate paziņojuma par vienpusēju Līguma izbeigšanu nosūtīšanai iegādātos Prasījumus saskaņā ar šiem Noteikumiem un Cesijas līgumu.

12.3. Lietotājam jebkurā Līguma darbības laikā ir tiesības prasīt Lietotāja profila dzēšanu un Līguma izbeigšanu ar noteikumu, ka Lietotāja īpašumā neatrodas neviens Prasījums, kura pārvaldi veic Bulkestate.

12.4. Ja Lietotājs vēlas dzēst Lietotāja profilu un izbeigt Līgumu, Lietotājs no Lietotāja e-pasta adreses nosūta Bulkestate attiecīgu paziņojumu. 

13. Rīcība Bulkestate maksātnespējas gadījumā

13.1. Bulkestate maksātnespējas gadījumā jaunu Cesijas līgumu noslēgšana Mājaslapā tiek nekavējoties pārtraukta.

13.2. Bulkestate maksātnespēja neietekmē līgumiskās attiecības starp Lietotāju un Aizņēmēju.

13.3. Bulkestate maksātnespējas gadījumā Bulkestate veiks visas darbības, kas nepieciešamas, lai trešā persona pārņemtu visu no Mājaslapas izrietošo Prasījumu administrēšanu un pārvaldīšanu, par ko Bulkestate informē visus Lietotājus.

14. Citi noteikumi

14.1. Visi darījumi Mājaslapā tiek veikti tikai euro (EUR).

14.2. Ja Līguma tekstā minēto skaitļu vārdiskā izteiksme atšķiras no to skaitliskās izteiksmes, par nolīgtu uzskatāma skaitļu vārdiskā izteiksme.

14.3. Visi Pušu paziņojumi ir noformējami rakstveidā un nosūtāmi otrai Pusei Mājaslapas ietvaros, pa pastu vai e-pastu, uz pasta un/vai e-pasta adresi, kas ir norādītas Lietotāja profilā. Pa pastu nosūtītā korespondence uzskatāma par saņemtu 5. (piektajā) kalendārā dienā pēc pasta pakalpojumu sniedzēja zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu. Ziņojumi, kas nosūtīti uz Lietotāja e-pasta adresi, uzskatāmi par saņemtiem 24h laikā pēc to izsūtīšanas.

14.4. Lai attīstītu un uzlabotu Mājaslapā piedāvātos pakalpojumus, Bulkestate ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus šajos Noteikumos. Piedāvājumu Noteikumu grozījumiem Noteikumu redakcijā, kāda ir nosūtīta Lietotājam uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi, Bulkestate publicē Mājaslapā un nosūta uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi.

14.5. Lietotājs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no piedāvājuma Noteikumu grozījumiem saņemšanas pieņem vai noraida piedāvājumu, vai rakstveidā sniedz savu pretpiedāvājumu, kuru var apstiprināt vai noraidīt Bulkestate. Par grozījumiem, kas attiecas uz no Noteikumiem izrietošo maksājumu veikšanu, Bulkestate informē Lietotāju individuāli 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms šo izmaiņu spēkā stāšanās.

14.6. Lietotājs piekrīt/nepiekrīt Bulkestate piedāvātajiem Noteikumu grozījumiem (Noteikumu jaunajai redakcijai), izsakot savu piekrišanu/nepiekrišanu Mājaslapā.

14.7. Bulkestate ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji grozīt Cenrādi, tajā skaitā noteikt jaunas komisijas maksas un pēc Bulkestate vienpusēja ieskata piešķirt atlaides Cenrādī norādītajām komisijas maksām. Informācija par izmaiņām Cenrādī ir pieejama Mājaslapā. Informācija par izmaiņām Cenrādī Lietotājam tiek paziņota, izmantojot Bulkestate pieejamos saziņas līdzekļus ar Lietotāju, vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš.

14.8. Puses apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, kas izriet no Līguma, izņemot Igaunijas Republikas tiesību aktos un Līgumā noteiktos gadījumus.

14.9. No šī Līguma izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Igaunijas Republikas tiesību akti.

14.10. Pušu strīdus saistībā ar Mājaslapas lietošanu un Noteikumiem izšķirs saskaņā ar Igaunijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem.

14.11. Šie Noteikumi ir Lietotājam saistoši līdz brīdim, kad ir dzēsts Lietotāja profils un visas Aizņēmēja saistības, kas izriet no Aizdevuma līgumiem, no kuriem izrietošos Prasījumus ir iegādājies Lietotājs, ir izpildītas pilnā apmērā.

14.12. Līgums tiek glabāts Bulkestate datu bāzē PDF faila formātā. Noslēgtais Līgums datu bāzē tiek glabāts neierobežotu laiku.

Bulkestate ir Latvijas Start-up uzņēmumu asociācijas startin.lv un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas biedrs.